USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 041/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 041/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 041/2023

ze dne 29.11.2023


k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8, komisí Rady MČ Praha 8 nebo zvláštních orgánů MČ Praha 8 v období od 1. května 2023 do 31. října 2023, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2023 do 31. října 20231.schvaluje
1.1 v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva
městské části Praha 8 za jejich práci jako členům komisí Rady městské
části Praha 8 a výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 v období od
1. května 2023 do 31. října 2023 a stanoví jejich výši podle neveřejné
přílohy č. 1 tohoto usnesení,
1.2 v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. o) cit. zákona o hlavním městě Praze,
poskytnutí výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřeným
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, na úhradu
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, za období od 1. května 2023 do
31. října 2023, a stanoví jejich výši podle neveřejné přílohy č. 2 tohoto usnesení,2.ukládá


zabezpečit realizaci 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: JUDr. Josef Rambousek Termín: 15.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

51_Usneseni.pdf (50,5 kB)