USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 037/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 037/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 037/2021

ze dne 15.09.2021


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 1640/17 (odděleného z pozemku parc. č. 1640/1 dle Geometrického plánu č.·2548-3041/2021 ze dne 13.7.2021 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Jiřím Walenkou) na k. ú. Kobylisy v·Praze 81. schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0345/2021 ze dne 11. 8. 2021)
majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod nemovitosti ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 1640/17, ostatní plocha, o výměře 25 m2 (vzniklého oddělením z pozemku
parc. č. 1640/1, o výměře 1887 m2, dle geometrického plánu č. 2548-3041/2021
ze dne 13. 7. 2021 ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
Ing. Jiřím Walenkou), na k. ú. Kobylisy, obec Praha, panu Adamovi Véle, fyzické
osobě, a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 175 000 Kč (slovy: Jedno
sto sedmdesát pět tisíc Korun českých),2. doporučuje
Radě městské části Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle 1. části
tohoto usnesení na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví hl. m. Prahy se
svěřením do správy Městské části Praha 8,3. ukládá


informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitostí
dle 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 01.12.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

124_Usneseni.pdf (44 kB)