USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 039/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 039/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 039/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí
svěřeného nemovictého majetku části pozemku (vzniklého dle GP) parc. č. 57/1 v
k. ú. Bohnice ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, uvedeného v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,2. schvaluje
na základě ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem Rady městské části Praha 8
vyjádřeným jejím usnesením č. Usn RMC 0338/2022 ze dne 22. června 2022
- návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - odejmutí časti pozemku
(vzniklého dle GP) parc. č. 57/1 na k. ú. Bohnice v Praze 8 ve vlastnictví obce,
tj. Hlavního města Prahy, uvedeného v příloze "Důvodové zprávy, která není součástí
tohoto usnesení,
- parc.č. 57/1 (ostatní plocha - ostatní komunikace), o výměře 291 m2, zapsán na listu
vlastnictví 541,3. ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o odejmutí
části pozemku dle. 2. části tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 29.07.2022
3.2 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění majetkového
převodu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 14.09.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

252_Usneseni.pdf (64,4 kB)
1_46 - Scan_2022_06_20_10_38_24.pdf - příloha (2,4 MB)