USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 019/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 019/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 019/2022

ze dne 27.04.2022


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření objektu budovy č.p. 264 na pozemku parc. č. 3610/5 na·k.ú.·Libeň a pozemku parc. č. 3610/7 (díl a,b) na k.ú. Libeň v Praze 8 (dle·Geometrického plánu č. 5044-33/2022), ve vlastnictví Hl.·m.·Prahy, do správy městské části Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření
objektu budovy č.p. 264 na pozemku parc. č. 3610/5 na k. ú. Libeň a pozemku
parc. č. 3610/7 (díl a,b) na k. ú. Libeň v Praze 8 (dle Geometrického plánu
č. 5044-33/2022), ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8,2. schvaluje
na základě ustanovení § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů
- návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření objektu budovy
č. p. 264 na pozemku parc. č. 3610/5 na k. ú. Libeň a pozemku parc. č. 3610/7
(díl a,b) na k. ú. Libeň, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8:
- budova č. p. 264 (víceúčelová stavba), zapsána na listu vlastnictví
1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy městské
části Praha 8,
- pozemek parc. č. 3610/5 (zastavěná plocha), o výměře 349 m2, zapsána na listu
vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy
městské části Praha 8,
- pozemek parc. č. 3610/7 (díl a,b) (ostatní plocha, jiná plocha), o výměře 532 m2,
zapsána na listu vlastnictví 1923 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným
svěřením do správy městské části Praha 8,3. ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o svěření
pozemků dle. 2. části tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 27.04.2022
3.2 informovat Zastupitelstvo MČP8 o svěření pozemku.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 26.10.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

115_Usneseni.pdf (43,2 kB)
1_4 - Scan_2022_04_26_15_36_49.pdf - příloha (2,8 MB)