USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 014/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 014/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 014/2022

ze dne 27.04.2022


k návrhu vyjádření městské části Praha 8 k dokumentu „Právní analýza závaznosti a aplikace Metodiky spoluúčasti investorů na·rozvoji území vydané HMP pro jednotlivé MČ“1. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k dokumentu „Právní analýza závaznosti a aplikace Metodiky
spoluúčasti investorů na rozvoji území vydané HMP pro jednotlivé MČ“,2. schvaluje
znění dokumentu „Právní analýza závaznosti a aplikace Metodiky spoluúčasti
investorů na rozvoji území vydané HMP pro jednotlivé MČ“, uvedeném v příloze
"Důvodové zprávy", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


aktualizovat Zásady pro výstavbu na území MČ Praha 8 včetně příloh
dle·dokumentu v 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. arch. Martin Dvorský Termín: 22.06.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

51_Usneseni.pdf (38,1 kB)