USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 027/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 027/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 027/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 886 722,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové
výši 886 722,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8,2. schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0230/2021 ze dne 26. května 2021, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 18. května 2021 a v souladu se "Směrnicí
o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části Praha 8", schválenou
usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
odpis nedobytného dluhu v celkové výši 886 722,00 Kč (slovy: Osm set osmdesát
šest tisíc sedm set dvacet dvě Koruny české) vzniklého neuhrazením nájemného
a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8, z důvodů
uvedených v "Důvodové zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.08.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

136_Usneseni.pdf (41,2 kB)
1_24 - ZMC_Duvodova_zprava_-_A-CONNECT_-_anonymizovana.doc - příloha (30 kB)
1_25 - ZMC_Leporelo_-_A-CONNECT_-_anonymizovane.pdf - příloha (547,8 kB)