USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 007/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 007/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 007/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 457 288,00 Kč vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši
457 288,00 Kč vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy
k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8,2. schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0057/2021 ze dne 10. února 2021, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 26. ledna 2021 a v souladu se "Směrnicí
o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části Praha 8", schválenou usnesením
č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
odpis nedobytného dluhu v celkové výši 457 288,00 Kč (slovy: Čtyři sta padesát sedm tisíc
dvě stě osmdesát osm Korun českých) vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní
smlouvy k nebytovému prostoru na k. ú. Karlín, Praha 8, z důvodů uvedených v "Důvodové
zprávě", která není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle·2.·části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.05.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

93_Usneseni.pdf (41,3 kB)
1_6 - ZMC_Duvodova_zprava_-_Chuda_-_anonymizovana. - příloha (30 kB)
1_7 - ZMC_Leporelo_-_Chuda_-_anonymizovane.pdf - příloha (566,4 kB)