USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 044/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 044/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 044/2021

ze dne 01.12.2021


k návrhu majetkového převodu – úplatného převodu id. podílu 1/12 nemovitosti - pozemku parc. č. 527/111, k. ú. Střížkov v Praze 8, ve·vlastnictví tří fyzických osob, do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy Městské části Praha 81. schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesním
č. Usn RMC 0491/2021 ze dne 3. 11. 2021)
majetkový převod – úplatný převod id. podílu 1/12 nemovitosti - pozemku
parc. č. 527/111, o výměře 36 m2, ostatní plocha - jiná plocha, k. ú. Střížkov
v Praze 8, ve vlastnictví p. Jaroslava Vondraska (podíl 7/192), Mgr. Antónie
Reisingerové (podíl 1/96) a paní Andrey Koumbaros (podíl 7/192), do vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, s následným svěřením do správy Městské části
Praha 8, a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 2 400 Kč (slovy: Dva
tisíce čtyři sta Korun českých),2. ukládá


informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění nabytí id. podílu
1/12 nemovitosti dle 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 30.06.2022

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

80_Usneseni.pdf (42 kB)