USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 014/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 014/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 014/2023

ze dne 17.05.2023


k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření pozemků parc. č. 4030/3, parc. č. 4030/47 a parc. č. 4030/48, vše k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 81.bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu majetkového převodu městské části Praha 8 -
svěření pozemků parc. č. 4030/3, parc. č. 4030/47 a parc. č. 4030/48, vše k. ú. Libeň,
v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části Praha 8,2.schvaluje
na základě ustanovení & 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem Rady městské části
Praha 8 vyjádřeným jejím usnesením ze dne 10. 5. 2023
- návrh majetkového převodu městské části Praha 8 - svěření
pozemků parc. č. 4030/3, parc. č. 4030/47 a parc. č. 4030/48,
vše na k. ú. Libeň v Praze 8, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, do správy městské části
Praha 8:
- parc. č. 4030/3 (ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha,
památkově chráněné území), o výměře 9699 m2, zapsán na listu
vlastnictví 60000 ve vlastnictví Hlavního města Prahy, s následným svěřením
do správy městské části Praha 8,
- parc. č. 4030/47 (zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území),
o výměře 351 m2, zapsán na listu vlastnictví 60000 ve vlastnictví Hlavního
města Prahy, s následným svěřením do správy městské části Praha 8,
- parc. č. 4030/48 (zastavěná plocha a nádvoří, památkově chráněné území),
o výměře 152 m2, zapsán na listu vlastnictví 60000 ve vlastnictví Hlavního
města Prahy, s následným svěřením do správy městské části Praha 8,3.ukládá


3.1 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o předání žádosti o svěření
pozemků dle 2. části tohoto usnesení Magistrátu hlavního města Prahy,
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš, MBA Termín: 21.06.2023
3.2 informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění majetkového
převodu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Radomír Nepil Termín: 06.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

146_Usneseni.pdf (57,7 kB)
1_11 - Leporelo.pdf - příloha (2,7 MB)