USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 025/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 025/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 025/2021

ze dne 16.06.2021


k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 894 664,00 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k·nebytovému prostoru na k. ú. Čimice, Praha 81. bere na vědomí
"Důvodovou zprávu" k návrhu odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 1 894 664,00
Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému
prostoru na k. ú. Čimice, Praha 8,2. schvaluje
(se souhlasem Rady městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0120/2021 ze dne 31. března 2021, s doporučením finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8 ze dne 23. února 2021 a v souladu se "Směrnicí
o prominutí a odpisu nedobytných pohledávek Městské části Praha 8", schválenou
usnesením č. 673/89.RMČ/2002 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. října 2002)
odpis nedobytného dluhu v celkové výši 1 894 664,00 Kč (slovy: Jeden milion
osm set devadesát čtyři tisíce šest set šedesát čtyři Koruny české) vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru
na k. ú. Čimice, Praha 8, z důvodů uvedených v "Důvodové zprávě", která
není součástí tohoto usnesení,3. ukládá


provést úkony směřující k odpisu nedobytného dluhu dle 2. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ing. Bc. Jiří Eliáš Termín: 31.08.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

37_Usneseni.pdf (41,7 kB)
1_1 - ZMC_Duvodova_zprava_-_SAHARA_CZ_-_anonymizovana.doc - příloha (30,5 kB)
1_2 - ZMC_Leporelo_-_SAHARA_CZ_-_anonymizovane.pdf - příloha (581,4 kB)