USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 001/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 001/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 001/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu volby přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 až 20251. volí
podle ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů, a o změně některých dalších zákonů ( zákon o soudech a soudcích),
ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení č. Usn RMC 0046/2021 Rady
městské části Praha 8 ze dne 10. února 2021,
10 přísedících Obvodního soudu pro Prahu 8 na funkční období 2021 až 2025, jejichž
seznam je uveden v příloze tohoto usnesení, a kteří se osobně zúčastnili jednání
Zastupitelstva městské části Praha 8 dne 17. března 2021,2. ukládá


prokazatelně seznámit s tímto usnesením předsedu Obvodního soudu pro Prahu·8
pana Mgr. Martina Slováčka.
Zodpovídá: JUDr. Martina Tikalová Termín: 31.03.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (39,9 kB)
1_0 - Verejna_priloha_ZASTUPITELSTVO_17.3.2021.doc - příloha (14,3 kB)