USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 040/2023

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 040/2023

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 040/2023

ze dne 29.11.2023


k návrhu rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 20241.bere na vědomí
usnesení č. Usn RMC 0441/2023 Rady městské části Praha 8 ze dne
15. listopadu 2023, přijaté k návrhu rozpočtového provizoria městské části
Praha 8 na rok 2024,2.schvaluje
na základě ust. § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 89 odst. 1 písm. h)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
2.1 rozpočtové provizorium městské části Praha 8 na rok 2024, při němž bude
postupováno podle „Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria
městské části Praha 8 na rok 2024" (dále jen "Zásad"), uvedených
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2.2 měsíční čerpání běžných výdajů v období od 1. 1. 2024 do 29. 2.
2024 v maximální výši 1/12 a v období od 1. 3. 2024 do konce rozpočtového
provizoria v maximální výši 1/16 z objemu běžných výdajů schváleného
rozpočtu na rok 2023, s výjimkou výdajů uvedených v "Zásadách",
2.3 s měsíčním čerpáním neinvestičních příspěvků příspěvkovými
organizacemi zřízenými MČ Praha 8 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
2.4 čerpání kapitálových výdajů v období rozpočtového provizoria
na rok 2024 na akce zasmluvněné do 12. 12. 2023 včetně (týkající se roku
2024), s výjimkou výdajů uvedených v "Zásadách",
2.5 používání volných finančních prostředků na účtech zdaňované
činnosti městské části (MČ) Praha 8 v období rozpočtového provizoria
na rok 2024 na krytí krátkodobého časového nesouladu mezi příjmy a výdaji
rozpočtu MČ Praha 8,3.bere na vědomí
předběžný návrh neinvestičních příspěvků na rok 2024 pro příspěvkové
organizace zřízené MČ Praha 8, uvedený v příloze č. 3 tohoto usnesení,4.ukládá


zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Zodpovídá: Ondřej Gros Termín: 31.12.2023

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (41,5 kB)
1_0 - priloha_c.1_usneseni.docx - příloha (27 kB)
1_1 - priloha_c.2_usneseni.xlsx - příloha (16,6 kB)
1_2 - priloha_c.3_usneseni.xlsx - příloha (17,7 kB)