USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 009/2021

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 009/2021

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 009/2021

ze dne 17.03.2021


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 827/370 (odděleného z pozemku parc. č. 827/13 dle Geometrického plánu č.·1005-151/2020 ze dne 17.9.2020 úředně ověřeného oprávněným zeměměřičským inženýrem Ing. Michalem Novákem) na k. ú. Bohnice v·Praze 81. schvaluje
na základě ust. § 89 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů,
(se souhlasem Rady městské části Praha 8 vyjádřeným jejím usnesením
č. Usn RMC 0072/2021 ze dne 24. 2. 2021)
majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod nemovitosti ve vlastnictví
obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 – pozemku
parc. č. 827/370, ostatní plocha, o výměře 218 m2 (vzniklý oddělením z pozemku
parc. č. 827/13, o výměře 2257 m2, dle geometrického plánu č. 1005-151/2020
ze dne 17.9.2020 ověřeného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem
Ing. Michalem Novákem), na k. ú. Bohnice, obec Praha, panu Romanu Gaňovi, fyzické
osobě, a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 1 512 920 Kč (slovy:
Jeden milion pět set dvanáct tisíc devět set dvacet Korun českých), a za podmínky
vybudování veřejných parkovacích míst do dvou let od data prodeje, na dobu nejméně
20 let,2. doporučuje
Radě městské části Praha 8, aby vyčlenila finanční prostředky z prodeje dle 1. části
tohoto usnesení na pořízení nemovitého majetku do vlastnictví hl. m. Prahy se
svěřením do správy Městské části Praha 8,3. ukládá


informovat Zastupitelstvo městské části Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitosti
dle 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: Tomáš Slabihoudek Termín: 30.06.2021

................................................................................
Ondřej Gros Mgr. Tomáš Tatranský
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

145_Usneseni.pdf (43,7 kB)