USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 025/2022

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA č. Usn ZMC 025/2022

Městská část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. Usn ZMC 025/2022

ze dne 29.06.2022


k návrhu poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ·Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha·8, za·jejich práci jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 2022, a·k·návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 20221. schvaluje
1.1 v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí peněžitých plnění občanům, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské
části Praha 8 za jejich práci jako členům komisí Rady městské části Praha 8 a výborů
Zastupitelstva městské části Praha 8 v období od 1. listopadu 2021 do 30. dubna 2022
a stanoví jejich výši podle neveřejné přílohy č. 1 tohoto usnesení,
1.2 v souladu s ust. § 89 odst. 1 písm. o) cit. zákona o hlavním městě Praze,
poskytnutí výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřeným
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, na úhradu
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, za období od 1. listopadu 2021
do 30. dubna 2022, a stanoví jejich výši podle neveřejné přílohy č. 2
tohoto usnesení,2. ukládá


zabezpečit realizaci 1. části tohoto usnesení.
Zodpovídá: JUDr. Josef Rambousek Termín: 15.07.2022

................................................................................
Ondřej Gros Jiří Vítek
Starosta MČ Praha 8 místostarosta MČ Praha 8

23_Usneseni.pdf (40,2 kB)