Ceny Eduarda Štorcha pedagogickým pracovníkům pro rok 2022

Ceny Eduarda Štorcha pedagogickým pracovníkům pro rok 2022Městská část Praha 8 pravidelně uděluje "Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos" svým pedagogickým pracovníkům základních škol, zřízených městskou částí. I letos rada městské části schválila ocenění pro patnáct pracovníků základních škol na základě nominací jednotlivých školských rad.
 
Při slavnostním předávání ocenění letos navíc představitelé městské části poděkovali třem končícím ředitelům základních škol v Praze 8, kteří své školy vedli mnoho let a rozhodli se na svých postech pro generační obměnu. Funkce ředitelů opouští Věra Jakešová (ZŠ a MŠ Dolákova), Petr Zmek (ZŠ a MŠ Ústavní) a Zbyněk Drozda (ZŠ Na Šutce).

„Jako starosta, ale především jako rodič, si vážím práce našich pedagogů a děkuji všem třem za výborné řízení a rozvoj našich škol. A myslím, že je naší milou povinností veřejně poděkovat za dlouhá léta nelehké služby v pozici ředitelky či ředitele,“ uvedl starosta Ondřej Gros (ODS).
 
Místostarosta Tomáš Tatranský (TOP 09), který nominovaným pedagogům předával ocenění dodal: "Ze své zkušenosti i ze zkušeností mnoha svých přátel vím, že jsou to právě učitelky a učitelé, kdo svým přístupem k žákům vytváří pověst školy. Proto všem učitelkám a učitelům přeji, aby se o své žáky starali s nadšením a elánem a aby jejich hlavním zájmem bylo to, aby ve třídě vždy panovalo příjemné, přátelské a inspirativní klima."


Ocenění pedagogové

Mgr. Naděžda Badieová (ZŠ Žernosecká)
Paní Naďa Badieová zahájila učitelskou profesi před 45 lety. Neuvěřitelných 40 let odučila na MČ Praha 8, z toho přes 20 let na Základní škole Žernosecká, a to nejen jako pedagog I. stupně, ale i jako zástupkyně a výchovná poradkyně. Této náročné profesi se věnuje doposud, a tak výrazně přispívá k dobrému jménu školy. Paní Badieová je nesmírně laskavá, vstřícná a empatická pedagožka, která svojí přirozenou autoritou dokázala profesionálně pomoci určitě stovkám, možná i tisícům žáků a rodičů v nejrůznějších situacích. 

Mgr. Olga Janouchová (ZŠ Mazurská)
Paní učitelka učí na 1. stupni, je třídní učitelkou, věnuje maximální péči jak žákům nadaným, tak žákům s různými poruchami učení i žákům průměrným. Je výborným, kreativním pedagogem, což uplatňuje jak při prezenční výuce, tak v rámci distanční výuky. K žákům má velmi citlivý přístup, je spravedlivá, na hodiny je vždy pečlivě připravena, využívá jak klasické, tak moderní výukové metody, učivo umí dobře vysvětlit, k výuce využívá řadu pomůcek včetně interaktivní tabule, vycházek atd. Má přirozený respekt, žáci jí důvěřují, umí je pozitivně motivovat. Je v úzkém kontaktu s rodiči. Ve škole je zaměstnána od roku 2017. 

Mgr. Nikola Horváth Slamová, DiS. (ZŠ Bohumila Hrabala)       
Paní Nikola Horváth Slamová je skvělou učitelkou českého jazyka a podporující třídní v osmém ročníku. V rámci svého předmětu se s žáky zapojila do soutěže Mladí Humanisté (nadace Arnošta Lustiga), její svěřenci obsadili přední místa v konkurenci evropských škol. S žáky své třídy vytvořila v rámci soutěže Dívka s kolem sochu Jindřišky Novákové v životní velikosti, která je ozdobou budovy školy Na Korábě. Aktivně spolupracuje se svými kolegy v rámci vzdělávacího týmu. Její odbornost v oblasti pedagogiky a optimistické vystupování ji řadí mezi opory školy.

Mgr. Eliška Kavanová (ZŠ Glowackého)
Paní Eliška Kavanová vyučuje předměty český jazyk a výtvarná výchova. Její pedagogická činnost je protkána netradičními postupy a originálními nápady především v oblasti výtvarného působení na žáky. Díky empatickému přístupu dokáže žáky vyburcovat k nadprůměrným výkonům a ti se pak často stávají laureáty výtvarných soutěží. Není snadné motivovat dnešní děti pro výuku kreslení. Avšak paní učitelce Kavanové se to dlouhodobě daří a bezpočet vystavených prací na chodbách naší školy je toho důkazem. 

Mgr. Eva Löblová (ZŠ a MŠ Na Slovance)     
Do školy nastoupila před čtrnácti lety, pracuje jako třídní a ročníková učitelka prvního stupně. Díky svým zkušenostem v oblasti speciální pedagogiky má ve své kompetenci inkluzi na prvním stupni, s kolegyněmi a kolegy konzultuje žáky se speciálními vzdělávacími problémy. Společně se školní psycholožkou a psycholožkou, přidělenou naší škole z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8, diskutuje možnosti podpory pro konkrétní děti. Kromě toho u vybraných žáků také sama vede doučování, cílené na kompenzaci nejrůznějších speciálních vzdělávacích problémů. V této oblasti vykazuje vynikající výsledky. 

Věra Trumpichová (ZŠ Palmovka)
Paní asistentka své práci věnuje spoustu času nad rámec svých povinností proto, aby svým svěřencům, a nejen jim, pomohla zvládnout vše potřebné. V době distanční výuky se dětem věnovala zcela individuálně, aby je podpořila v obtížné situaci. S neutuchající energií pomáhá s organizováním aktivit žáků i mimo vyučování.
 
Mgr. Hedvika Paskudová (ZŠ a MŠ U Školské zahrady)
Paní učitelka vyniká svým inovativním přístupem k výuce s využitím elektronických zdrojů a platforem. Ochotně sdílí zkušenosti s kolegy z pedagogického sboru a metodicky i technicky je podporuje.

Mgr. Iveta Jindřichová (ZŠ a MŠ Dolákova)
Její pracovní nasazení je mimořádné, při práci s dětmi je nesmírně podporující a empatická. Vyučuje matematiku a český jazyk v 6. ročníku, v minulosti řadu let působila jako paní učitelka na I. stupni. Rovněž se věnuje implementaci digitálních technologií do výuky, zajímá se o inovativní trendy ve výuce. 

Mgr. Ellen Kalaidzidu (ZŠ a MŠ Ústavní)       
Paní učitelka Ellen Kalaidzidu pracuje v ZŠ Ústavní již 14 let jako učitelka prvního i druhého stupně a již několik let jako výchovná poradkyně, kariérová poradkyně a koordinátorka práce školních asistentů. Je vedoucím pracovníkem školního poradenského pracoviště, které se jí velkým úsilím podařilo za několik posledních let vybudovat. Dnes je to plně funkční tým, skládající se dále ze školního psychologa a speciálních pedagogů. Ve škole a v rodičovské veřejnosti je oceňována především její trpělivost, vstřícný a pozitivní přístup ke všem lidem a veliké pracovní nasazení. Je připravena kdykoliv naslouchat všem, kteří to potřebují. Díky snaze paní učitelky z posledních let je ve škole realizován také i nový vyučovací předmět, nazvaný Feuersteinovo instrumentální obohacování (FIE). Ten významně přispívá k osobnostně sociálnímu rozvoji dětí a zapojení netradičních způsobů myšlení při řešení úkolů. 

Mgr. Jan Rytíř (ZŠ a MŠ Petra Strozziho)
Pan učitel je elementarista na 1. stupni ZŠ, kde velmi pěkně pracuje se žáky. Jeho výborné organizační schopnosti se projevují i v pořádání výjezdů na školy v přírodě pro všechny třídy 1. stupně ZŠ, dětem se obětavě věnuje i o prázdninách jako vedoucí táborů. Pan učitel Rytíř je svojí odbornou erudicí velkým přínosem pro výchovně-vzdělávací cíle, ke kterým na škole směřují.

Mgr. Kateřina Pokorná (ZŠ Libčická)
Paní učitelka je velmi vstřícná a obětavá a dosahuje vynikajících výsledků při přípravě nejmenších žáčků školy na obtížné období docházky do první třídy. 

Mgr. Zdenka Vinařová (ZŠ Burešova)
Je dlouholetou členkou pedagogického sboru ZŠ Burešova. Je jedním z jeho základních pilířů, a to jak v roli učitelky, tak v rolích zástupkyně ředitele a metodičky primární prevence patologických jevů. Přestože ještě zdaleka není důchodového věku, můžeme již mluvit o celých generacích jejích žáků a dlouhé řadě kolegů, současných i bývalých, kteří oceňují nejen její odborné znalosti a profesionální přístup, ale i empatii a nesmírnou obětavost a pracovitost. Zároveň i důslednost, s níž dbá na plnění povinností a dodržování pravidel.

Mgr. Lucie North (ZŠ Hovorčovická)
Lucie North je výbornou učitelkou anglického jazyka. Díky tomu, že sama několik let žila v anglickém Yorku, dokáže žákům předat nejen teoretická gramatická pravidla, ale zejména znalosti o britských reáliích a své vlastní zkušenosti s kulturou dané země. Aktivně se podílí na organizaci zájezdů do anglicky mluvících zemí, které jsou u žáků velmi populární. Není to pouze její odborná způsobilost, ale zejména citlivý a lidský přístup k žákům, jejich rodičům i kolegům, díky kterému si získala uznání všech. Paní učitelka North působí rovněž jako metodička prevence a žáci prvního i druhého stupně se na ni obracejí s důvěrou a beze strachu s ní konzultují své osobní potíže či trápení.
 
Mgr. Alena Nosková (ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí)
Paní Alena Nosková je učitelkou na 1. stupni ZŠ. V naší škole pracuje od školního roku 2004/2005, kdy k nám s celou svou třídou přešla v rámci sloučení ZŠ Pernerova a ZŠ Lyčkovo náměstí. Na ZŠ Pernerova pracovala od září 1997, takže na MČ Praha 8 kvalitně vzdělává již neuvěřitelných 25 let. Respekt k dítěti i ke kolegům, umění naslouchat, otevřeně a vstřícně komunikovat, nahlížet na dítě jako na individuum, nesrovnávat a nenálepkovat, je výčet těch nejdůležitějších vlastností, které charakterizují paní učitelku Alenu. Používáním aktivních metod učení, podpůrným přístupem, stanovením individuálních cílů a individuálního hodnocení pokroku dítěte zlepšuje výchovné i vzdělávací výsledky žáků.
 
Bc. Sabina Jarošová, DiS. (ZŠ Na Šutce)
Sabina Jarošová se dlouhodobě věnuje žákům s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ). Specializovala se na tuto problematiku v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v době, kdy se na škole postupně navyšoval počet dětí cizinců. Spolupodílela se na vypracování funkčního systému podpory žáků s OMJ a začala úzce spolupracovat s výchovnou poradkyní a dalšími učiteli, kteří měli ve třídě žáka, jenž česky nerozuměl. V náplni její práce je nejen péče o tyto děti, ale také spolupráce s jejich rodiči. U všech dětí, které má paní školní asistentka na starosti, je znatelný (oproti minulosti bez její intervence) výrazný a rychlý pokrok. Za výjimečný lze považovat její přístup k řešení jazykové podpory 23 dětí ukrajinských uprchlíků, které škola přijala v posledním čtvrtletí tohoto školního roku. Paní asistentka svým výjimečným pedagogickým přínosem zvyšuje kvalitu vzdělávání všech žáků s OMJ na škole.Dostávejte aktuality na váš e-mail.
Každý den zasíláme všechny novinky z webu v jedné přehledné zprávě.
Ceny Eduarda Štorcha pedagogickým pracovníkům pro rok 2022


Zveřejněno: 07.09.2022