Granty a dotace

Granty hl. města Prahy


Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací jsou zveřejněny v souladu s ustanovením § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na elektronické Úřední desce.

Od roku 2016 jsou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zveřejněny dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, na internetových stránkách https://smlouvy.gov.cz/.