MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0739/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu výběru dodavatele a uzavření „Kupní smlouvy“ pro realizaci „Veřejné zakázky malého rozsahu“ s předmětem plnění „Dodávka 3 ks informačních kiosků pro Městskou část Praha 8"


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu výběru dodavatele a uzavření „Kupní smlouvy“ pro realizaci „Veřejné zakázky malého rozsahu“ s předmětem plnění „Dodávka 3 ks informačních kiosků pro Městskou část Praha 8", na základě zaslání písemné „Výzvy“ schválené usnesením č. 627/24.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8                       ze dne 17. října 2007, v souladu s ust. § 18 odst. 3, ve spojení s ust. § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

výběr dodavatele a uzavření „Kupní smlouvy“ s předmětem plnění „Dodávka 3 ks informačních kiosků pro Městskou část Praha 8", mezi Městskou částí Praha 8 a společností S a S, spol. s r. o. (IČ: 618 54 352), se sídlem na adrese          Cukrovarská  70/čp. 174,  196 00  Praha 9    Čakovice,  za nabídkovou cenu 885 000,-Kč, bez DPH, podle textu uvedeného v příloze „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,

 

III.       u k l á d á

-----------


1.         informovat zúčastněné uchazeče o výsledku výběru dodavatele dle části II. tohoto usnesení,

Provede:   vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Marek Braidl      

Termín:   do 19.12.20072.         předložit "Kupní smlouvu" s předmětem plnění „Dodávka 3 ks informačních kiosků pro Městskou část Praha 8" dle části II. tohoto usnesení k podpisu dodavateli,

Provede:   vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Marek Braidl      

Termín:   do 19.12.2007
3.         předložit  dodavatelem  podepsanou  „Kupní smlouvu“  s   předmětem   plnění „Dodávka 3 ks informačních kiosků pro Městskou část Praha 8", dle části II. tohoto usnesení, k podpisu Starostovi MČ p. Noskovi.

Provede:   vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. Petr Veselý      

Termín:   do 19.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Braidl

a vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. P. Veselý

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek