MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0732/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 236 na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 15, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“, a p. Ing. Romanem Hájkem, p. Ivanem Pochmanem a p. Ivanem Kholem, fyzickými osobami, jako „nájemci“


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


a s doporučením komise Rady Městské části Praha 8 pro obecní majetek ze dne 29. října 2007

 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu uzavření „Dodatku č. 1“ ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části            Praha 8 – čp. 236 na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 15, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“, a p. Ing. Romanem Hájkem,               p. Ivanem Pochmanem a p. Ivanem Kholem, fyzickými osobami, jako „nájemci“,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

uzavření „Dodatku č. 1“ ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 236 na k. ú. Karlín                  a na adrese Vítkova 15, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8,                      jako „pronajímatelem“, a p. Ing. Romanem Hájkem, fyzickou osobou (IČ: 121 50 975), s místem podnikání na adrese Trojská 149/čp. 377, 171 00 Praha 7 – Trója, p. Ivanem Pochmanem, fyzickou osobou (IČ: 152 85 634), s místem podnikání na adrese Strojnická 15/čp. 997, 170 00 Praha 7 – Holešovice, a p. Ivanem Kholem, fyzickou osobou (IČ: 417 00 708), s místem podnikání na adrese Čihákova 34/čp. 1823, 190 00 Praha 9 – Libeň, jako „nájemci“, podle textu uvedeného v příloze „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,

 

III.       u k l á d á

-----------


1.         předložit "Dodatek č. 1" ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" dle části II. tohoto usnesení k podpisu nájemcům,

Provede:   vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Pavel Obst      

Termín:   do 15.1.2008
2.         předložit nájemci podepsaný "Dodatek č. 1" ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" dle části II. tohoto usnesení k podpisu zástupci Starosty MČ             p. Mgr. Roubíčkovi.

Provede:   vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. Petr Veselý      

Termín:   do 14.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Obst

a vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. P. Veselý

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček