MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0730/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 202 na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 18, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“, a paní Libuší Chrudimskou a paní Libuší Wallace, fyzickými osobami, jako „nájemci“


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


a s doporučením komise Rady Městské části Praha 8 pro obecní majetek ze dne 29. října 2007

 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu uzavření „Dodatku č. 2“ ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části            Praha 8 – čp. 202 na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 18, 186 00 Praha 8,                mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“, a paní Libuší Chrudimskou         a paní Libuší Wallace, fyzickými osobami, jako „nájemci“,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

uzavření „Dodatku č. 2“ ke „Smlouvě o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 202 na k. ú. Karlín                  a na adrese Vítkova 18, 186 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8,                      jako „pronajímatelem“, a paní Libuší Chrudimskou, fyzickou osobou (IČ: 150 77 306), s místem podnikání na adrese Vítkova 18/čp. 202, 186 00 Praha 8 – Karlín, a paní Libuší Wallace, fyzickou osobou (IČ: 677 57 430), s místem podnikání na adrese Vítkova 3/čp. 295, 186 00 Praha 8 – Karlín, jako „nájemci“, podle textu uvedeného v příloze „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,

 

III.       u k l á d á

-----------


1.         předložit "Dodatek č. 2" ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" dle části II. tohoto usnesení k podpisu nájemcům,

Provede:   vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Pavel Obst      

Termín:   do 15.1.2008
2.         předložit nájemci podepsaný "Dodatek č. 2" ke "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" dle části II. tohoto usnesení k podpisu zástupci Starosty MČ              p. Mgr. Roubíčkovi.

Provede:   vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. Petr Veselý      

Termín:   do 14.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Obst

a vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. P. Veselý

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček