MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0738/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu zahájení zadávacího řízení „oznámením otevřeného řízení“ podle ust. § 26 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Grafické zpracování a tisk měsíčníku Městské části Praha 8 „OSMIČKA““


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu zahájení zadávacího řízení „oznámením otevřeného řízení“ podle ust. § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na realizaci veřejné zakázky „Grafické zpracování a tisk měsíčníku Městské části Praha 8 „OSMIČKA““,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

zahájení zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky „Grafické zpracování a tisk měsíčníku Městské části Praha 8 „OSMIČKA““ podle ust. § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podle textu uvedeného v příloze „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,

 

III.       j m e n u j e

-------------

jako výkonný orgán veřejného zadavatele, tj. Městské části Praha 8, členy a náhradníky členů  komise pro otevírání obálek s nabídkami a členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci otevřeného nadlimitního řízení na realizaci veřejné zakázky „Grafické zpracování a tisk měsíčníku Městské části Praha 8 „OSMIČKA““, uvedené v neveřejné příloze tohoto usnesení,

 

IV.       u k l á d á

-----------


1.         zabezpečit odeslání formuláře pro uveřejnění "oznámení otevřeného zadávacího řízení“ dle části II. tohoto usnesení v "Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovacím subsystému" (IS VZ US),

Provede:   vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Marek Braidl      

Termín:   do 21.12.2007
2.         zabezpečit průběh posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci „oznámení otevřeného řízení" a dokončení zadávacího řízení dle části II. tohoto usnesení, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Provede:   vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Marek Braidl      

Termín:   (kontrolní) 5.3.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí OZI ÚMČ p. Mgr. Braidl

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek