MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0734/30.RMČ/2007

ze dne 12. prosince 2007,


k návrhu uzavření „Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 396 na k. ú. Libeň a na adrese Vacínova 5, 180 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“, a fyzickou osobou „Jaroslav Thraumb FILATELIE“, jako „nájemcem“


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


a s doporučením komise Rady Městské části Praha 8 pro obecní majetek ze dne 26. listopadu 2007

 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu uzavření „Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 396 na k. ú. Libeň a na adrese Vacínova 5, 180 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“, a fyzickou osobou „Jaroslav Thraumb FILATELIE“, jako „nájemcem“,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

uzavření „Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů“ v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 – čp. 396 na k. ú. Libeň a na adrese Vacínova 5, 180 00 Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako „pronajímatelem“,   a fyzickou osobou „Jaroslav Thraumb FILATELIE“ (IČ: 660 13 950), s místem podnikání na adrese Mazancova 9/čp. 3053, Praha 12 – Modřany, 143 00 Praha 412, jako „nájemcem“, podle textu uvedeného v příloze „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,

 

III.       u k l á d á

-----------


1.         předložit "Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostorů" dle části II. tohoto usnesení k podpisu nájemci,

Provede:   vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Pavel Obst      

Termín:   do 15.1.2008
2.         předložit nájemcem podepsanou "Nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostorů" dle části II. tohoto usnesení k podpisu zástupci Starosty MČ             p. Mgr. Roubíčkovi.

Provede:   vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. Petr Veselý      

Termín:   do 15.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Vladimíra Ludková, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Obst

a vedoucí EPO OKS ÚMČ p. Mgr. P. Veselý

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček