MěstskÁ část Praha 8

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0748/31.RMČ/2007

ze dne 20. prosince 2007,


k návrhu dořešení účetních operací z minulých let, provedených bývalou správní firmou pro správu majetku svěřeného Městské části Praha 8 – TOMMI 8, s. r. o., vedené v účetnictví Městské části Praha 8 na společných účtech se správní firmou pro správu majetku svěřeného Městské části Praha 8 – AUSTIS, a. s., – provozovna pro k. ú. Karlín, a k řešení závazků a pohledávek mezi jednotlivými správními firmami pro správu obecního majetku svěřeného do správy Městské části Praha 8 v souvislosti s financováním nákladů na odstraňování následků povodně v roce 2002


Rada Městské části Praha 8 po projednání 


 

I.          b e r e   n a   v ě d o m í

---------------------------

„Důvodovou zprávu“ k návrhu dořešení  účetních operací z minulých let, provedených bývalou správní firmou pro správu majetku svěřeného Městské části (MČ) Praha 8 – TOMMI 8, s. r. o.,  vedené v účetnictví MČ Praha 8 na společných účtech se správní firmou pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8 AUSTIS, a. s., – provozovna pro k. ú. Karlín, a k řešení závazků a pohledávek mezi jednotlivými správními firmami pro správu obecního majetku svěřeného do správy MČ Praha 8 v souvislosti s financováním nákladů na odstraňování následků povodně v roce 2002,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

1.    návrh dořešení  účetních operací z minulých let, provedených bývalou správní  firmou pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8 – TOMMI 8, s. r. o., vedené v účetnictví MČ Praha 8 na účtech správní firmy pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8 AUSTIS, a. s., – provozovna pro k. ú. Karlín,  dle „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,

 

2.    proúčtování pohledávek správních firem pro správu majetku svěřeného Městské části (MČ) Praha 8 – NAVATYP, a. s., JUDr. Slabá, fyzická osoba, a závazku správní firmy pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8 – AUSTIS, a. s., – provozovny pro k. ú. Karlín a pro k. ú. Libeň, vzniklých v souvislosti s financováním nákladů na odstraňování následků povodně v roce 2002, vůči hospodářskému výsledku dle „Důvodové zprávy“, která není součástí tohoto usnesení,

 


III.       u k l á d á

-----------


1.         dořešit ve spolupráci se správními firmami pro správu obecního majetku svěřeného do správy Městské části Praha 8  účetní operace  v účetnictví Městské části Praha 8 za rok 2007 ve smyslu části II. tohoto usnesení.

Provede:   vedoucí EO ÚMČ pí Ing. Dagmar Novotná      

Termín:   do 31.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí EO ÚMČ pí Ing. D. Novotná

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Starosta MČ p. Nosek