MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0046/5.ZMČ/2007

ze dne 19. září 2007,


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu částí obecního nemovitého majetku svěřeného do správy Městské části Praha 8, jmenovitě ideálních 68/100 domu čp. 1368 („objekt k bydlení“) a pozemků parc. č. 991 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 292 m2, a parc. č. 992 („zahrada“), o výměře 503 m2, s příslušenstvím, tj. venkovními úpravami a trvalými porosty, vše na k. ú. Libeň a na adrese Valčíkova 15 (Pomezní 8), 182 00 Praha 8, spoluvlastníkům


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

(se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 396/17.RMČ/2007 ze dne 27. června 2007)

 

majetkový převod Městské části Praha 8 – úplatný převod částí obecního nemovitého majetku svěřeného do správy Městské části Praha 8, jmenovitě ideálních 68/100 domu čp. 1368 („objekt k bydlení“) a pozemků parc. č. 991 („zastavěná plocha a nádvoří“), o výměře 292 m2, a parc. č. 992 („zahrada“), o výměře 503 m2, s příslušenstvím, tj. venkovními úpravami a trvalými porosty, vše na k. ú. Libeň a na adrese Valčíkova 15 (Pomezní 8), 182 00 Praha 8, spoluvlastníkům paní Haně Pokorné a  panu  Jaroslavu Hronovi, fyzickým osobám, a to za podmínky, že se prodej uskuteční za cenu 6 456 000,- Kč (slovy: Šest milionů čtyři sta padesát šest tisíc Korun českých),

 


II.        u k l á d á

-----------


1.         informovat Zastupitelstvo Městské části (ZMČ) Praha 8 o uskutečnění prodeje nemovitostí uvedených v části I. tohoto usnesení.

Provede:   Rada Městské části Praha 8, jmenovitě zástupce Starosty MČ  p. Mgr. Martin Roubíček      

Termín:   na nejbližším zasedání ZMČ Praha 8 po realizaci majetkového převodu (kontrolní) 27.2.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček