MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0054/5.ZMČ/2007

ze dne 19. září 2007,


k návrhu zrušení příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 – „Kulturní středisko Městské části Praha 8“ (9240)


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 18 odst. 1 písm. b) a § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 551/21.RMČ/2007 ze dne 29. srpna 2007,

 

I.          z r u š u j e

-------------

příspěvkovou právnickou osobu (organizaci) zřízenou Městskou částí Praha 8 – „Kulturní středisko Městské části Praha 8“ (9240), se sídlem na adrese U Meteoru 6/čp. 147, 180 48 Praha 8 – Libeň (IČ: 709 24 047),

s účinností od 1. ledna 2008,

 

II.        u k l á d á

-----------


1.         zajistit nezbytné úkony vedoucí k ukončení činnosti příspěvkové právnické osoby (organizace) zřízené Městskou částí Praha 8 – „Kulturní středisko Městské části Praha 8“ (9240).

Provede:   zástupkyně Starosty MČ pí Mgr. Vladimíra Ludková      

Termín:   do 31.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 


Provede:

zástupkyně Starosty MČ pí Mgr. Ludková

Na vědomí:

ředitel KuS MČ Praha 8 p. Mgr. Dvořák

Předkladatel:

Rada MČ – zástupkyně Starosty MČ pí Mgr. Ludková