MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0062/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k  návrhu Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2008


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

a s doporučením finančního výboru Zastupitelstva Městské části Praha 8 ze dne
5. listopadu 2007,

 

I.          s o u h l a s í

---------------

s usnesením č. 675/27.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne
14. listopadu 2007, přijatým k návrhu Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8
na rok 2008,

 

II.        s c h v a l u j e

-----------------

1.      Rozpočtové provizorium Městské části Praha 8 na rok 2008, při němž bude postupováno podle „Zásad pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2008“, uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení, v objemech běžných výdajů uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení,

 

2.      používání volných finančních prostředků na účtech zdaňované činnosti Městské části (MČ) Praha 8 (včetně účtů MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8 a spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8) v období rozpočtového provizoria na rok 2008 na krytí krátkodobého časového nesouladu mezi příjmy a výdaji rozpočtu MČ Praha 8,

 


III.       u k l á d á

-------------


1.         zabezpečit realizaci tohoto usnesení.

Provede:   Starosta MČ p. Josef Nosek      

Termín:   (kontrolní) 31.12.2007


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Josef Vokál, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

Starosta MČ p. Nosek

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – Starosta MČ p. Nosek

 


 

Příloha č. 1

usnesení č. 62/6.ZMČ/2007

Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 19. prosince 2007

 

 

Zásady

pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria

Městské části Praha 8 na rok 2008

 

Vzhledem k předpokládanému termínu schválení rozpočtu Hlavního města Prahy (HMP) a vztahů k městským částem HMP na rok 2008 Zastupitelstvem HMP není možné zabezpečit, aby byl Rozpočet Městské části (MČ) Praha 8 na rok 2008 schválen Zastupitelstvem MČ (ZMČ) Praha 8 do 31. prosince 2007 (projednání návrhu rozpočtu ve finančním výboru ZMČ Praha 8 a v Radě MČ Praha 8, zveřejnění na „Úřední desce“ Úřadu MČ Praha 8 nejméně po dobu 15 dnů před projednáním v ZMČ Praha 8 atd.). Je třeba předpokládat, že definitivní Rozpočet MČ Praha 8 na rok 2008 bude možno projednat a schválit až v průběhu ledna nebo února 2008. Proto je předkládán ZMČ Praha 8 ke schválení návrh Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2008 (dále též jen „rozpočtové provizorium“), včetně „Zásad pro hospodaření v období Rozpočtového provizoria Městské části Praha 8 na rok 2008“.

 

1.    Pro období rozpočtového provizoria je nutné přizpůsobit reálný průběh výdajů skutečnému objemu použitelných peněžních prostředků.

MČ Praha 8 bude mít pro období rozpočtového provizoria v roce 2008 tyto příjmy a použitelné finanční prostředky a předpokládané potřeby výdajů:

 

I. Příjmy a použitelné finanční prostředky

 

a)    vlastní příjmy dosažené v průběhu I. čtvrtletí 2008, a to:

- příjmy z vlastní činnosti,

- příslušné podíly místních poplatků,

- správní poplatky,

- převody z vlastních účtů zdaňované činnosti,

- ostatní daňové a nedaňové příjmy,

b)    případný přebytek hospodaření z roku 2007 po finančním vypořádání,

c)    zůstatky finančních prostředků na rozpočtových účtech (včetně účelových fondů) MČ Praha 8 k 31. 12. 2007,

d)    převedená část dotace ze státního rozpočtu – dotace na sociální dávky přibližně ve výši výdajů na tyto dávky, ostatní tituly měsíčně 1/12 z celoročně uvažovaného objemu,

e)      převedená část neinvestiční dotace z rozpočtu Hlavního města Prahy (HMP); předpokládá se, že běžné dotace z rozpočtu HMP budou poukazovány měsíčně ve výši 1/12 z celoročně schváleného, resp. navrhovaného objemu,

 


II. Běžné výdaje

 

Vlastní výdaje a výdaje příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených MČ Praha 8

a)      v období rozpočtového provizoria lze financovat pouze základní provoz příslušných kapitol (ORJ), činností a organizací, s přihlédnutím k zajištění nových úkolů; výše čerpání výdajů může dosáhnout měsíčně maximálně 1/12 z objemu běžných výdajů schváleného rozpočtu na rok 2007 (viz přílohu č. 2 tohoto usnesení), kromě prostředků na platy a souvisejících plateb pojistného zaměstnanců MČ Praha 8 zařazených do Úřadu Městské části (ÚMČ) Praha 8, sociálních dávek, běžných výdajů oddělení hospodářské správy odboru kancelář tajemníka ÚMČ Praha 8 v Kapitole 09 – vnitřní správa, výdajů na zajištění studií a projektové dokumentace projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a úhrad úroků z přijatých půjček a úvěrů,

b)      pokud se týká čerpání prostředků na platy a souvisejících plateb pojistného zaměstnanců MČ Praha 8, zařazených do ÚMČ Praha 8, postupuje se podle zvláštních právních předpisů, s přihlédnutím k zajištění nových úkolů,

c)      u sociálních dávek se předpokládá, že stejně jako v roce 2007 již nebudou dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro zdravotně postižené občany rozpočtovány v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtu MČ Praha 8 přímo ve schváleném rozpočtu a o tyto prostředky bude v průběhu roku MČ Praha 8 rozpočtovými opatřeními rozpočet zvyšovat; vyplácení sociálních dávek bude prováděno až po schválení rozpočtového opatření Hl. městem Praha a po poukázání dotace na sociální dávky od Hl. města Prahy na účet MČ Praha 8,

d)      u běžných výdajů oddělení hospodářské správy odboru kancelář tajemníka ÚMČ Praha 8 v Kapitole 09 – vnitřní správa jsou maximální měsíční běžné výdaje v období rozpočtového provizoria limitovány objemem ve výši 4 250 tis. Kč, který vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2007 po odečtení mimořádných jednorázových výdajů,

e)      výdaje na zajištění studií a projektové dokumentace projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie lze v období rozpočtového provizoria čerpat v návaznosti na vyhlašování Operačních programů,

f)        u splátek úroků z přijatých půjček a úvěrů budou dodržovány termíny splátek podle uzavřených smluv.

 

III. Kapitálové výdaje

 

V období rozpočtového provizoria budou uvolňovány prostředky na kapitálové výdaje pouze na investiční akce zahájené před rokem 2008, jejichž financování přechází
do roku 2008, a na platby smluvně zajištěné v roce 2007, týkající se I. čtvrtletí 2008, včetně výdajů na projektovou dokumentaci projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie.

 

IV. Splátky jistin půjček, úvěrů a přechodných finančních výpomocí

 

V období rozpočtového provizoria mohou být uhrazeny smluvně zajištěné splátky jistin dlouhodobě přijatých půjček, úvěrů a přechodných finančních výpomocí
(viz Třída 8 – financování uvedená v příloze č. 2 tohoto usnesení), a to:

·        splátky investičního úvěru od České spořitelny, a. s.; měsíční splátka ve výši 363 013,60 Kč je splatná vždy ke 20. dni měsíce,

·        splátka přechodné finanční výpomoci od Městské části Praha 5 na odstranění  následků rozsáhlé povodně v srpnu roku 2002, ve výši 8 000,0 tis. Kč; poskytnutá finanční výpomoc je podle smlouvy splatná vždy k 31. lednu příslušného roku, počínaje
rokem 2004 (za rok 2005 byla splátka prominuta).

2.      Rizika

 

Dotační vztah z rozpočtu Hlavního města Prahy k MČ Praha 8 na rok 2008 je koncipován bez vazebnosti na konkrétní daňový výnos. Znamená to, že MČ Praha 8 bude poukazována alikvotní část roční dotace. K nižšímu příjmu během počátečních měsíců roku 2008 dojde u daně z nemovitostí. U vlastních příjmů MČ Praha 8 není
v roce 2008 očekáván pokles oproti roku 2007. Očekávaný zůstatek finančních prostředků na rozpočtových účtech MČ Praha 8 k 31. 12. 2007 bude odpovídat přibližně dvouměsíční výši průměrných rozpočtových výdajů MČ Praha 8. V případě realizování plánovaných prodejů majetku Hl. města Prahy, svěřeného do správy MČ Praha 8, bude v roce 2007 (na rozdíl od minulého roku) na účtu vlastní zdaňované činnosti MČ Praha 8 vykázán k 31. 12. 2007 relativně vysoký zůstatek disponibilních finančních prostředků. Z toho vyplývá, že na účtech MČ Praha 8 budou dostatečné finanční prostředky, aby mohlo být v období rozpočtového provizoria zabezpečeno financování MČ Praha 8 a příspěvkových právnických osob (organizací) jí zřízených ze zůstatků finančních prostředků na rozpočtových účtech (včetně účelových fondů) MČ Praha 8 a ze zůstatku vlastního účtu zdaňované činnosti MČ Praha 8 k 31. 12. 2007 (včetně účtů MČ Praha 8 pro správu obecního majetku, svěřeného do správy MČ Praha 8 a spravovaného na základě mandátních smluv správními firmami pro správu majetku svěřeného MČ Praha 8). Vzhledem k výše uvedenému není pro období rozpočtového provizoria v roce 2008 navrženo přijetí kontokorentního úvěru.

 

3.      Uzavírání nových smluvních vztahů v období rozpočtového provizoria

 

V tomto období nemůže MČ Praha 8 uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, že na jejich plnění budou k dispozici potřebné finanční prostředky.

 

4.      Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v období rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

 


Příloha č. 2

usnesení č. 62/6.ZMČ/2007

Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 19. prosince 2007

 

 

Rozpočtové provizorium Městské části (MČ) Praha 8 na rok 2008

(v tis. Kč)

 

 

 

*) = Celkový maximální měsíční objem běžných výdajů. Nad tento objem budou čerpány výdaje dle „Zásad“, tj. prostředky na platy a související platby pojistného zaměstnanců MČ Praha 8 zařazených do Úřadu MČ Praha 8 (ÚMČ), sociální dávky, běžné výdaje oddělení hospodářské správy odboru kancelář tajemníka ÚMČ v Kapitole 09 – vnitřní správa, výdaje na zajištění studií a projektové dokumentace projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a úhrady úroků z přijatých půjček a úvěrů.