MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0068/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k návrhu majetkového převodu Městské části Praha 8 – pozemků parc. č. 606/78 a parc. č. 606/80 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 do vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, a jejich následného svěření do správy Městské části Praha 8, a k návrhu svěření pozemku parc. č. 606/79 na k. ú. Kobylisy v Praze 8 v majetku obce, tj. Hlavního města  Prahy, do správy Městské části Praha 8


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě v Praze, ve znění pozdějších předpisů,

s doporučením komise Rady Městské části Praha 8 pro obecní majetek ze dne 24. září 2007 a se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 640/25.RMČ/2007 ze dne 31. října 2007,

 

I.          s o u h l a s í

---------------

1.      s návrhem převodu pozemků do majetku obce, tj. Hlavního města Prahy, a s jejich následným svěřením do správy Městské části Praha 8, jmenovitě:

-  pozemku parc. č. 606/78, o výměře 58 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Horňátecká),

-  pozemku parc. č. 606/80, o výměře 40 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Pod Sídlištěm);

 

pozemky jsou zapsány na Listu vlastnictví č. 5951 pro k. ú. Kobylisy v Praze 8, „ve vlastnictví ČR – právo hospodaření s majetkem státu pro Pražské komunikace, podnik Hlavního města Prahy“,

 

2.      s návrhem svěření pozemku parc. č. 606/79, o výměře 5 m2 („zastavěná plocha a nádvoří“), na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Horňátecká);

 

pozemek je zapsán na Listu vlastnictví č. 79 pro k. ú. Kobylisy v Praze 8, „ve vlastnictví Hlavního města Prahy“,

 


II.        u k l á d á

-----------


1.         předložit v souladu s ust. §15 obecně závazné vyhlášky Hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut Hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, a s náležitostmi podle Přílohy č. 8 cit. vyhlášky, žádost o svěření obecního nemovitého majetku dle části I. tohoto usnesení do správy Městské části Praha 8 – Zástupitelstvu Hlavního města Prahy, prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu Hlavního města Prahy.

Provede:   vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Pavel Obst      

Termín:   do 10.1.2008


 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Provede:

vedoucí MO ÚMČ p. Mgr. Obst

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček