MěstskÁ část Praha 8

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. 0064/6.ZMČ/2007

ze dne 19. prosince 2007,


k návrhu vydání „Dodatku č. 2“ ke „Zřizovací listině Základní školy, Praha 8, Na Korábě 2“, a „Dodatku č. 3“ ke „Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a“


Zastupitelstvo Městské části Praha 8 po projednání 


na základě ust. § 89 odst. 1 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,

s doporučením komise Rady Městské části Praha 8 pro výchovu a vzdělávání ze dne 18. září 2007

a se souhlasem Rady Městské části Praha 8, vyjádřeným jejím usnesením č. 606/24.RMČ/2007 ze dne 17. října 2007,

 

I.          s c h v a l u j e

-----------------

1.      vydání „Dodatku č. 2“ ke „Zřizovací listině Základní školy, Praha 8, Na Korábě 2“, podle textu uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení,

s účinností od 1. ledna 2008,

 

2.      vydání „Dodatku č. 3“ ke „Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a“, podle textu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení,

s účinností od 1. ledna 2008.

 

 

 


Josef Nosek, v. r.

………………………………..

Starosta MČ Praha 8

Mgr. Martin Roubíček, v. r.

………………………………..

zástupce Starosty MČ Praha 8


 

 

 

 


Provede:

- - -

Na vědomí:

- - -

Předkladatel:

Rada MČ – zástupce Starosty MČ p. Mgr. Roubíček

 


 

Příloha č. 1

usnesení č. 64/6.ZMČ/2007

Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 19. prosince 2007

 

 

D O D A T E K   č. 2

 

ke „Zřizovací listině Základní školy, Praha 8, Na Korábě 2“,

schválené v úplném znění usnesením č. 61/16.ZMČ/2001 Zastupitelstva  Městské části Praha 8

ze dne 28. listopadu 2001,

ve znění usnesení č. 34/15.ZMČ/2005 Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 31. srpna 2005

 

 

V Článku V. PRAVOMOCI ZŘIZOVATELE se text odst. 5.3 nahrazuje následujícím zněním:

 

„5.3   uzavírá prostřednictvím bytového odboru ÚMČ Praha 8 „nájemní smlouvu“ o nájmu služebního („školnického“) bytu se Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (dále jen „SeS  MČ Praha 8“). SeS MČ Praha 8 má právo uzavírat „podnájemní smlouvu“ o podnájmu školnického bytu s ohledem na potřeby Základní školy,“.

 

V Článku V. PRAVOMOCI ZŘIZOVATELE se odst. 5.5 zrušuje v plném rozsahu.

 

V Článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI STATUTÁRNÍHO ORGÁNU se odst. 6.1 až 6.17 zrušují v plném rozsahu a nahrazují se následujícím zněním odst. 6.1 až 6.9:

 

„Statutární orgán Základní školy:

 

6.1     zavazuje se užívat vymezený nemovitý majetek jen k účelu, jenž je v souladu  se Statutem  hlavního  města Prahy a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platných zněních, a v souladu s touto Zřizovací listinou. V uvedeném smyslu se též zavazuje k dodržování dalších příslušných zvláštních právních předpisů, včetně předpisů požárních, bezpečnostních a hygienických.

         U vymezeného nemovitého majetku se neprovádí účetní ani daňové odpisy a vymezený majetek je veden na majetkových účtech zřizovatele,

6.2    je povinen vymezený nemovitý majetek udržovat po celou dobu jeho vymezení v řádném technickém stavu. Za tím účelem  je povinen zajišťovat běžné opravy  a drobnou údržbu (tj. odstraňovat závady odstranitelné bez porušení zdiva) vymezeného nemovitého majetku a používat k tomu finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem a prostředky z vlastní hospodářské činnosti, v níž účtuje veškeré náklady, které jsou  dle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vynaloženy „na dosažení, zajištění a udržení příjmů“ z hospodářské činnosti, včetně nákladů na platy, související se správou vymezených nemovitostí,

6.3    vede v dokumentaci Základní školy technicko-ekonomickou agendu vymezeného nemovitého majetku, včetně její aktualizace a archivace,

6.4    je povinen  zajistit jednak řádnou ochranu vymezeného majetku, který je pro právnickou osobu nedotknutelný, tzn. že jej nesmí mj. zcizit, vložit, ani jím ručit, jednak řádnou ochranu majetku nabytého vlastní hospodářskou činností,

6.5    vybavuje objekt Základní školy movitým majetkem, v součinnosti s odborem školství ÚMČ Praha 8 vyřazuje přebytečný a neupotřebitelný movitý majetek podle „Zásad     pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřeným do správy Městské části Praha 8, který je v užívání příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených Městskou částí Praha 8“, v platném znění (t. č. v Příloze č. 2 usnesení č. 793/23.RMČ/2003 Rady Městské části Praha 8 ze dne 8. října 2003), a provádí pravidelnou inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, s nimiž hospodaří, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle „Inventarizačního řádu Městské části Praha 8“, v platném znění (t. č. v příloze usn. č. 694/29.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne  28. listopadu 2007);

         současně je povinen udržovat vnější i vnitřní prostory vymezených objektů v pořádku a čistotě,

6.6    nárokuje u zřizovatele finanční prostředky potřebné pro zajišťování provozu, údržby   a oprav vymezeného majetku a úzce spolupracuje s odborem školství ÚMČ Praha 8,

6.7    spolupracuje se SeS MČ Praha 8 v oblasti údržby a oprav, což je blíže specifikováno v „Příloze“ tohoto „Dodatku č. 2“ ke Zřizovací listině,

6.8    je povinen nahlásit SeS MČ Praha 8 uvolněné nebytové prostory a pozemky k pronajmutí, při respektování „Zásad pronajímání nebytových prostorů ve školských objektech ve vlastnictví obce, svěřených Městské části Praha 8“, v platném znění (t. č. v příloze usnesení č. 108/51.RMČ/2001 Rady Městské části Praha 8 ze dne 7. března 2001, ve znění usnesení č. 141/9.RMČ/2003 Rady Městské části Praha 8 ze dne 5. března 2003),

6.9    zajišťuje celoročně úklid přilehlých chodníků, sekání trávy a údržbu zeleně u vymezených objektů, prostřednictvím SeS MČ Praha 8.“

 

Ostatní ustanovení citované „Zřizovací listiny“ zůstávají nadále v platnosti.

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti od 1. ledna 2008 a stává se nedílnou součástí citované „Zřizovací listiny“.

 

Příloha „Dodatku č. 2“:     „Specifikace prací a činností, které zajišťuje Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části (MČ) Praha 8“

 

 

V Praze dne………….                                                                     

 

 

…………………….

                                                                                                                 Josef Nosek

                                                                                                          Starosta MČ Praha 8

 


Příloha „DODATKU č. 2“ ke „Zřizovací listině Základní školy, Praha 8, Na Korábě 2“,

                                           účinného od 1. ledna 2008:                     

 

 

Specifikace prací a činností, které zajišťuje Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části (MČ) Praha 8

 

Škola si zajišťuje všechny činnosti spojené s provozem příspěvkové právnické osoby (organizace) a činnosti spojené s provozem a opravami objektů, vyjma dále  specifikovaných prací a činností, které zajišťuje SeS MČ Praha 8:

 

Havárie

Odstraňování havárií na rozvodech ústředního topení, vody, elektroinstalace, plynu, povinné revize určené vlastníkovi (správci) nemovitosti ze zákona, včetně odstranění případných závad zjištěných těmito revizemi, pokud jejich charakter nespadá do drobné údržby, kterou provádí uživatel; odstraňování závad, při jejichž odstranění je nutno porušit zdivo.

 

Práce stavební

Rekonstrukce, fasády, podezdívky, terasy, chodníky, sloupky, zídky, zednické opravy bouraných částí, vlhkých zdí a podobně, výměna dlažby, opravy omítek, výměna, event. doplnění obkladů a dlažby.

 

Zámečnické práce

Výměna dílců plotu, vrat a branek v rámci rekonstrukce, včetně prvního nátěru, zámečnické úpravy související s konstrukcí budovy.

 

Pokrývačské práce

Veškeré opravy střech, včetně nátěrů, opravy střešních oken a krovů.

 

Klempířské práce

Výměna i údržba klempířských prvků, včetně nátěrů, čištění okapů a svodů.

 

Práce tesařské a truhlářské

Nová okna, rámy, vstupní dveře a vrata, před nátěrem repase oken.

 

Práce lakýrnické

Veškeré nátěry vně, včetně budovy, tj. oken a vstupních dveří do objektu, nátěr celého oplocení.

 

Práce instalatérské

Rekonstrukce a opravy veškerých rozvodů zdravotně technické instalace, ležaté i svislé kanalizace.

 

Práce topenářské

Veškeré rozvody topného systému, výměna a opravy těles ústředního topení (mimo topení ).

 

Plyn

Revize a opravy rozvodů, případně jejich výměna.

 

Kotelna

Revize a opravy z nich plynoucí, případně rekonstrukce.

 

Požární ochrana

Revize požárních vodovodů a opravy z nich plynoucí, včetně prvotního doplnění, eventuálně výměny hadic a proudnic.

 

Hromosvody

Revize a opravy z nich plynoucí, nutné opravy, případně rekonstrukce, včetně nátěrů.

 

Elektroinstalace

Revize a opravy z nich plynoucí, rekonstrukce a údržba stávajících rozvodů, včetně rozvaděčů,  pojistkové skříně a osvětlovacích těles, v případě, že nevyhovují příslušným platným technickým normám.

 

Podlahy

Kompletní výměny podlah z důvodu bezpečnosti.

 

Výtahy

Revize výtahů, střední opravy a údržba, mazání, pravidelné kontroly.

 

Vzduchotechnika

Opravy, případně výměna jejích součástí.

 

Veřejné osvětlení

Rozvody veřejného osvětlení.

 

Ostatní práce a činnosti

výše nespecifikované patří do okruhu běžných oprav a drobné údržby a právní subjekt (škola) si je provádí sám.

 

 

 

 

 

V Praze  dne …………….

 

 

                                                                       …………………………………………

 

                                                                                        Tomáš Purnoch                                                                                                        pověřený řízením SeS MČ Praha 8

 

 


Příloha č. 2

usnesení č. 64/6.ZMČ/2007

Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 19. prosince 2007

 

 

D O D A T E K   č. 3

 

ke „Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a“,

schválené v úplném znění usnesením č. 22/14.ZMČ/2001 Zastupitelstva  Městské části Praha 8

ze dne 27. června 2001,

ve znění usnesení č. 49/15.ZMČ/2001 Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 26. září 2001

a

ve znění usnesení č. 34/15.ZMČ/2005 Zastupitelstva Městské části Praha 8

ze dne 31. srpna 2005

 

 

V Článku I. upřesňuje se v odst. 1.5 „bankovní spojení“ následovně:

 

„ČSOB, a. s., pobočka Ke Stírce 50, 182 00 Praha 8 – Kobylisy“

 

a v odst. 1.6 „čísla účtů“ následovně:

 

„2580934/0300 (ZŠ), 171381039/0300 (MŠ),

  2642269/0300 (ŠJ ZŠ), 171381151/0300 (ŠJ MŠ)“.

 

V Článku V. PRAVOMOCI ZŘIZOVATELE se text odst. 5.3 nahrazuje následujícím zněním:

 

„5.3   uzavírá prostřednictvím bytového odboru ÚMČ Praha 8 „nájemní smlouvu“ o nájmu služebního („školnického“) bytu se Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (dále jen „SeS  MČ Praha 8“). SeS MČ Praha 8 má právo uzavírat „podnájemní smlouvu“ o podnájmu školnického bytu s ohledem na potřeby Základní školy a mateřské školy“.

 

V Článku V. PRAVOMOCI ZŘIZOVATELE se odst. 5.5 zrušuje v plném rozsahu.

 

V Článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI STATUTÁRNÍHO ORGÁNU se odst. 6.1 až 6.17 zrušují v plném rozsahu a nahrazují se následujícím zněním odst. 6.1 až 6.9:

 

„Statutární orgán Základní školy a mateřské školy:

 

6.1         zavazuje se užívat vymezený nemovitý majetek jen k účelu, jenž je v souladu            se Statutem  hlavního  města Prahy a se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platných zněních, a v souladu s touto Zřizovací listinou. V uvedeném smyslu se též zavazuje k dodržování dalších příslušných zvláštních právních předpisů, včetně předpisů požárních, bezpečnostních a hygienických.

         U vymezeného nemovitého majetku se neprovádí účetní ani daňové odpisy a vymezený majetek je veden na majetkových účtech zřizovatele,

6.2    je povinen vymezený nemovitý majetek udržovat po celou dobu jeho vymezení v řádném technickém stavu. Za tím účelem  je povinen zajišťovat běžné opravy  a drobnou údržbu (tj. odstraňovat závady odstranitelné bez porušení zdiva) vymezeného nemovitého majetku a používat k tomu finanční prostředky poskytnuté zřizovatelem a prostředky z vlastní hospodářské činnosti, v níž účtuje veškeré náklady, které jsou  dle zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vynaloženy „na dosažení, zajištění a udržení příjmů“ z hospodářské činnosti, včetně nákladů na platy, související se správou vymezených nemovitostí,

6.3    vede v dokumentaci Základní školy a mateřské školy technicko-ekonomickou agendu vymezeného nemovitého majetku, včetně její aktualizace a archivace,

6.4    je povinen  zajistit jednak řádnou ochranu vymezeného majetku, který je pro právnickou osobu nedotknutelný, tzn. že jej nesmí mj. zcizit, vložit, ani jím ručit, jednak řádnou ochranu majetku nabytého vlastní hospodářskou činností,

6.5    vybavuje objekty Základní školy a mateřské školy movitým majetkem, v součinnosti s odborem školství ÚMČ Praha 8 vyřazuje přebytečný a neupotřebitelný movitý majetek podle „Zásad     pro nakládání s přebytečným a neupotřebitelným movitým majetkem ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřeným do správy Městské části Praha 8, který je v užívání příspěvkových právnických osob (organizací) zřízených Městskou částí Praha 8“, v platném znění (t. č. v Příloze č. 2 usnesení č. 793/23.RMČ/2003 Rady Městské části Praha 8 ze dne 8. října 2003), a provádí pravidelnou inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, s nimiž hospodaří, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a podle „Inventarizačního řádu Městské části Praha 8“, v platném znění (t. č. v příloze usn. č. 694/29.RMČ/2007 Rady Městské části Praha 8 ze dne  28. listopadu 2007);

         současně je povinen udržovat vnější i vnitřní prostory vymezených objektů v pořádku a čistotě,

6.6    nárokuje u zřizovatele finanční prostředky potřebné pro zajišťování provozu, údržby   a oprav vymezeného majetku a úzce spolupracuje s odborem školství ÚMČ Praha 8,

6.7    spolupracuje se SeS MČ Praha 8 v oblasti údržby a oprav, což je blíže specifikováno v „Příloze“ tohoto „Dodatku č. 3“ ke Zřizovací listině,

6.8    je povinen nahlásit SeS MČ Praha 8 uvolněné nebytové prostory a pozemky k pronajmutí, při respektování „Zásad pronajímání nebytových prostorů ve školských objektech ve vlastnictví obce, svěřených Městské části Praha 8“, v platném znění (t. č. v příloze usnesení č. 108/51.RMČ/2001 Rady Městské části Praha 8 ze dne 7. března 2001, ve znění usnesení č. 141/9.RMČ/2003 Rady Městské části Praha 8 ze dne 5. března 2003),

6.9    zajišťuje celoročně úklid přilehlých chodníků, sekání trávy a údržbu zeleně u vymezených objektů, prostřednictvím SeS MČ Praha 8.“

 


Ostatní ustanovení citované „Zřizovací listiny“ zůstávají nadále v platnosti.

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti od 1. ledna 2008 a stává se nedílnou součástí citované „Zřizovací listiny“.

 

Příloha „Dodatku č. 3“:     „Specifikace prací a činností, které zajišťuje Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části (MČ) Praha 8“

 

 

V Praze dne………….                                                                     

 

 

…………………….

                                                                                                                 Josef Nosek

                                                                                                          Starosta MČ Praha 8

 


Příloha „DODATKU č. 3“ ke „Zřizovací listině Základní školy a mateřské školy Mazurská,                                                 Praha 8, Svídnická 1a“,

                                           účinného od 1. ledna 2008:                     

 

 

Specifikace prací a činností, které zajišťuje Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS) Městské části (MČ) Praha 8

 

Škola si zajišťuje všechny činnosti spojené s provozem příspěvkové právnické osoby (organizace) a činnosti spojené s provozem a opravami objektů, vyjma dále  specifikovaných prací a činností, které zajišťuje SeS MČ Praha 8:

 

Havárie

Odstraňování havárií na rozvodech ústředního topení, vody, elektroinstalace, plynu, povinné revize určené vlastníkovi (správci) nemovitosti ze zákona, včetně odstranění případných závad zjištěných těmito revizemi, pokud jejich charakter nespadá do drobné údržby, kterou provádí uživatel; odstraňování závad, při jejichž odstranění je nutno porušit zdivo.

 

Práce stavební

Rekonstrukce, fasády, podezdívky, terasy, chodníky, sloupky, zídky, zednické opravy bouraných částí, vlhkých zdí a podobně, výměna dlažby, opravy omítek, výměna, event. doplnění obkladů a dlažby.

 

Zámečnické práce

Výměna dílců plotu, vrat a branek v rámci rekonstrukce, včetně prvního nátěru, zámečnické úpravy související s konstrukcí budovy.

 

Pokrývačské práce

Veškeré opravy střech, včetně nátěrů, opravy střešních oken a krovů.

 

Klempířské práce

Výměna i údržba klempířských prvků, včetně nátěrů, čištění okapů a svodů.

 

Práce tesařské a truhlářské

Nová okna, rámy, vstupní dveře a vrata, před nátěrem repase oken.

 

Práce lakýrnické

Veškeré nátěry vně, včetně budovy, tj. oken a vstupních dveří do objektu, nátěr celého oplocení.

 

Práce instalatérské

Rekonstrukce a opravy veškerých rozvodů zdravotně technické instalace, ležaté i svislé kanalizace.

 

Práce topenářské

Veškeré rozvody topného systému, výměna a opravy těles ústředního topení (mimo topení ).

 

Plyn

Revize a opravy rozvodů, případně jejich výměna.

 

Kotelna

Revize a opravy z nich plynoucí, případně rekonstrukce.

 

Požární ochrana

Revize požárních vodovodů a opravy z nich plynoucí, včetně prvotního doplnění, eventuálně výměny hadic a proudnic.

 

Hromosvody

Revize a opravy z nich plynoucí, nutné opravy, případně rekonstrukce, včetně nátěrů.

 

Elektroinstalace

Revize a opravy z nich plynoucí, rekonstrukce a údržba stávajících rozvodů, včetně rozvaděčů,  pojistkové skříně a osvětlovacích těles, v případě, že nevyhovují příslušným platným technickým normám.

 

Podlahy

Kompletní výměny podlah z důvodu bezpečnosti.

 

Výtahy

Revize výtahů, střední opravy a údržba, mazání, pravidelné kontroly.

 

Vzduchotechnika

Opravy, případně výměna jejích součástí.

 

Veřejné osvětlení

Rozvody veřejného osvětlení.

 

Ostatní práce a činnosti

výše nespecifikované patří do okruhu běžných oprav a drobné údržby a právní subjekt (škola) si je provádí sám.

 

 

 

 

 

V Praze  dne …………….

 

 

                                                                       …………………………………………

 

                                                                                        Tomáš Purnoch                                                                                                       pověřený řízením SeS MČ Praha 8