Vystavení občanského průkazu

Stručně Úplné znění
Vystavení nového nebo výměna stávajícího občanského průkazu.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů

Podrobnější informace o tom, kde a s kým situaci řešit, jsou uvedeny v bodě 8.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu; žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. 

Fotografie se za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem pořizuje u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (v tomto případě jde o občanský průkaz s platností do 5 měsíců), potom:
 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu;
 • dvě fotografie (UPOZORNĚNÍ – tyto fotografie nepořizuje oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů ÚMČ Praha 8),
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v informačním systému evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti
 • hladký povrch; v černobílém nebo barevném provedení; obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
 • zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
 • odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny.
 • mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm. 
 • pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světle modré, popřípadě světle šedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje.
 • nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu
Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:
 • rodný list nebo cestovní pas,
 • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:
 • rodný list a doklad o státním občanství občana nebo cestovní pas,
 • v případě nabytí státního občanství – rodný list a doklad o nabytí státního občanství občana

K vydání  občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá
 • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
 • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
 • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.

Při vydání nového občanského průkazu se předkládá
 • dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady;
 • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost;
 • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.

Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lze použít i žádost uveřejněnou na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky – občanské průkazy

 1. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám, které dosáhly věku 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 1.000 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč
 2. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne osobám mladším 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč
 3. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám, které dosáhly věku 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 500 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 250 Kč
  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 500 Kč
 4. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů osobám mladším 15 let
  a) při podání žádosti a převzetí u Ministerstva vnitra 300 Kč
  b) při podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 200 Kč
  c) při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností 100 Kč
  d) při podání žádosti a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností 300 Kč
 5. Přijetí žádosti o vydání dočasného občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství České republiky
  a) osobám, které dosáhly věku 15 let 200 Kč
  b) osobám mladším 15 let 100 Kč
 6. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let
  100 Kč
 7. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě, která dosáhla věku 15 let a nemá trvalý pobyt na území České republiky
  200 Kč
 8. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za občanský průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat pro elektronické využití občanského průkazu nebo obsahující neoprávněně provedené zápisy
  200 Kč
 9. Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu
  200 Kč
 10. Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který osoba uvedla v žádosti 
  100 Kč
Správní poplatek se hradí v hotovosti nebo platební kartou na přepážce při podání žádosti o občanský průkaz.
Akceptovány jsou následující typy platebních karet:
 • Visa
 • Mastercard
 • Maestro
 • Diners
 • Discover
 • JCB

Platební karty American Express nejsou přijímány. Z technických důvodů není možné platit bezkontaktně.

Za vydání občanského průkazu v případě procházející platnosti, změně místa trvalého pobytu, změně stavu, změně jména a příjmení se správní poplatek nehradí.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů