Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí kopií rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu, kterými bylo povoleno umístění, provedení, a užívání stavby 2 tenisových kurtů na pozemku parc. č. 518 v katastrálním území Čimice, při Sokolovně Čimice na adrese Na Průhonu 229/20, 181 00 Praha 8 – Čimice, tj. územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační či jejich historická obdoba.

Odpověď:

Na uvedeném pozemku (původní pozemek parc. č. 304/1,2) byla řádně povolena stavební komisí Obecního úřadu v Dolních Chabrech dne 11.09.1937 stavba letního cvičiště Sokola.

Z dostupné dokumentace bylo v oddělení správy dokumentů a ochrany informací odboru kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 8 (dále jen „OKT ÚMČ Praha 8“) zjištěno, že v letech 1981–1982 vybudovala na pozemku letního cvičiště tělovýchovná jednota Sokol Čimice v AZ dva cvičné tenisové dvorce. Bohužel se k této uvedené věci v oddělení správy dokumentů a ochrany informací OKT ÚMČ Praha 8 nedochovala žádná stavební dokumentace, tak jako u většiny staveb prováděných v AZ.

Byl dohledán pouze neověřený a nedatovaný plán celého sportovního areálu TJ Sokol Čimice, který byl žadateli zaslán.


(04.12.2017, řešil odbor kancelář tajemníka)
Zveřejněno: 18.12.2017