Žádost o poskytnutí informace 2017

Žádost o poskytnutí dokumentace - stavebního povolení pro stavbu 393/3 na adrese Pátkova 3, Praha 8. Konkrétně způsob posuzování hlukové zátěže na okolí, jaká hluková zátěž byla povolena a jakým způsobem má docházet ke kontrolám.

Stavba produkuje nesnesitelný hluk každý den, vč. dnů pracovního klidu cca. od 7:30 do 19:00. Orientační měření ukazuje na cca. 80dB vně okna.

Odpověď:

Žadatelem uvedená stavba je ve vlastnictví Univerzity Karlovy se sídlem na adrese Ovocný trh 560/5, Praha 1.

V dané věci bylo žadateli doporučeno obrátit se přímo na vlastníka nemovitosti.

Současně bylo žadateli sděleno, že jediné aktivní stavební povolení vydal odbor výstavby Úřadu městské části Praha 8 dne 14.04.2014 pod č. j. MCP8 050944/2014 na přestavbu sousední menzy. Konkrétně se jedná o stavební povolení na stavbu: „Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. listopadu pro potřeby Fakulty humanitních studií UK Praha, Libeň, č. p. 2137, Pátkova 5“.

Následně na základě rozhodnutí odboru územního rozvoje a výstavby Úřadu městské části Praha 8 ze dne 14.09.2017, č. j. MCP8 122560/2017, byla prodloužena lhůta k dokončení stavby do 31.12.2019.

Žadateli byly zaslány v anonymizované podobě kopie stavebního povolení ze dne 14.04.2014 a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ze dne 14.09.2017.


(02.01.2018, řešil odbor územního rozvoje a výstavby)
Zveřejněno: 05.01.2018