Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11

Adresa: Hovorčovická 11 / čp. 1281, 182 00  Praha 8 - Kobylisy
Ředitel: Mgr. Tomáš Táborský, tel.: 732 758 448, e-mail: reditel@zshovorcovicka.cz
Statutární zástupkyně: Mgr. Jana Pácalová, tel.: 602 568 787, e-mail: jana.pacalova@zshovorcovicka.cz
Hospodářka školy: Jana Knížová, tel.: 728 515 737, e-mail: hospodarka@zshovorcovicka.cz
ID schránka: 75f25pb 
Školní družina – vedoucí vychovatelka: Lenka Járková, e-mail: lenka.jarkova@zshovorcovicka.cz
Výchovná poradkyně: Mgr. Dita Tomková, e-mail: dita.tomkova@zshovorcovicka.cz
Školní metodička prevence: Mgr. Lucie North, e-mail: lucie.north@zshovorcovicka.cz
Školní psycholožky:                               PhDr. Mgr. Jiřina Anna Hradecká, e-mail: jirina.hradecka@zshovorcovicka.cz
PhDr. Štěpánka Martínková, e-mail: stepanka.martinkova@zshovorcovicka.cz
Mgr. Lucie North, e-mail: lucie.north@zshovorcovicka.cz
Ekonomka: Ing. Eva Otavová, tel.: 728 515 721, e-mail: ekonom@zshovorcovicka.cz
Vedoucí školní jídelny: Maja Řebíčková, tel.: 732 719 543, e-mail: jidelna@zshovorcovicka.cz
Webová prezentace: www.zshovorcovicka.cz

Školní vzdělávací program základní školy, profilace školy a nabídka mimoškolních aktivit


Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11 je plně organizovanou městskou školou. Koncepční záměry školy vychází ze školního vzdělávacího programu. Zaměření školy je všestranné, s důrazem na kulturní rozvoj osobnosti žáka a rozvoj tělesné zdatnosti. Cílem vzdělávání je výchova v duchu zdravého životního stylu, kvalitní znalosti a příprava žáků na přijímací zkoušky na střední školy a osmiletá gymnázia.

Od školního roku 2023/2024 došlo k navýšení hodin informatiky, máme rozšířenou hodinovou dotaci tělesné výchovy na 1. stupni a matematiky na 2. stupni.

Výuka anglického jazyka je od 3. ročníku povinná, žáci dosahují velmi dobrých výsledků v soutěžích. Žáky dělíme do malých početních skupin cca po 10 žácích. Žáci prvních a druhých ročníků mají možnost navštěvovat jazykové kurzy. Od 7. ročníku se povinně učí další cizí jazyk - německý nebo ruský. Žáci každý rok vyjíždí na poznávací zájezdy do zahraničí (Anglie, Itálie, Lucembursko, Německo, Rakousko), kde zúročí své jazykové znalosti.

Ve škole je zajištěna činnost výchovného poradce, školního psychologa, speciálních pedagogů a asistentů pedagoga. Žákům nadaným a se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme péči po celou dobu školní docházky. Ve škole také působí metodik prevence, který ve spolupráci se všemi pedagogy dbá na důslednou prevenci sociálně patologických jevů.

Škola se nachází v klidném a příjemném prostředí v blízkosti Čimického háje, který je využíván např. pro branný a dětský den, přírodovědné, výtvarné či literárně zaměřené vycházky. Škola sídlí v moderní dvouposchoďové budově s oddělenými prostory pro výuku prvního a druhého stupně, s odděleným křídlem určeným pro školní jídelnu, učebny školní družiny a přípravné třídy. Škola má odborné učebny, počítačovou a multimediální pracovnu, žákovskou knihovnu, hudebnu a víceúčelová sportovní hřiště.

Součástí školy je i školní družina se 7 odděleními, která jsou moderně vybavena. V rámci volnočasových aktivit mají žáci možnost výběru z bohaté nabídky kroužků (jazykové, hudební, výtvarné, robotika, sportovní a vědecké experimenty).


 Základní škola, Praha 8, Hovorčovická 11
Mohlo by vás také zajímat
Aktualizováno: 27.10.2023