Zvláštní užívání komunikace – audiovizuální tvorba

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení silničního správního úřadu –>

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Kaplanová Lenka Mgr.
vedoucí oddělení
U Meteoru 6 (Bílý dům)
321 (3. patro)
lenka.kaplanova@praha8.cz
222 805 624
Černý Marek
referent
U Meteoru 6 (Bílý dům)
321 (3. patro)
marek.cerny@praha8.cz
222 805 709

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Podat žádost o zvláštní užívání pozemní komunikace (viz bod 11), ve které bude uveden název komunikace, kde se bude natáčet, datum natáčení s uvedením času, rozsah záboru, odpovědná osoba + telefon. Žádost je třeba doložit o tyto podklady:
  • nájemní smlouva nebo souhlas správce (TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1 – Ing. Panoš, tel.: 251 015 143
  • 3x situační plán s vyznačením šíře chodníku a průchodu pro pěší, u záboru vozovky zpracovat návrh DIO – dopravního značení s uvedením stávajícího dopravního značení – vyplnit žádost pro PČR (DOCX, 11 kB)
  • plná moc k zastupování pro vyřízení žádosti, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání (podepsaná v souladu s výpisem z obchodního rejstříku)
  • výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list) investora, zhotovitele a žadatele

Ke zvláštnímu užívání komunikace může dojít pouze na základě pravomocného rozhodnutí odboru dopravy ÚMČ Praha 8.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

+ viz bod 10 a 12.

Místo výše uvedeného formuláře můžete využít elektronického Průvodce pro zvláštní užívání komunikací, který vám pomůže s předvyplněním žádosti. Žádost v průvodci je třeba po jejím vyplnění doručit na Podatelnu ÚMČ Praha 8 osobně, poštou nebo elektronicky, máte-li elektronický podpis.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku:
  • délka trvání záboru max. 10 dnů: 100 Kč
  • délka trvání záboru 11 dnů až 6 měsíců: 500 Kč
  • délka trvání záboru od 6 měsíců do 12 měsíců: 1.000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství, na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů