Lovecký lístek

Stručně Úplné znění
Vystavení loveckého lístku.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor životního prostředí –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Joannidisová Monika
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
201 (1. patro)
monika.joannidisova@praha8.cz
222 805 630, 601 084 040
Švancarová Ivana
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
201 (1. patro)
ivana.svancarova@praha8.cz
222 805 712, 601 301 002Lovecké lístky jsou vydávány v úřední dny, a to v pondělí a středu od 8.00–12.00 a do 13.00–17.00.

Žadateli smí být vystaven lovecký lístek dle místní příslušnosti, tj. dle místa  trvalého pobytu (u cizinců místo pobytu).

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz (u cizince pas nebo jiný doklad totožnosti)
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti
 • u cizinců, kteří nemají pobyt na území České republiky a žádají o vydání loveckého lístku na dobu kratší 30 dnů, nahrazuje výpis z evidence rejstříku trestů* platný lovecký lístek ze země jejich původu
 • doklad o zaplacení pojištění za škodu způsobenou při lovu ublížením na zdraví nebo usmrcením jiných osob. U členů mysliveckých organizací je potvrzením o zaplacení povinného pojištění členský průkaz myslivecké organizace.
 • Předepsaný tiskopis Žádost o vydání loveckého lístku (k dispozici je na odboru životního prostředí a vyplňuje se až na místě).*
 • pro vydání loveckého lístku vašemu zástupci je nezbytné přijít s vyplněnou plnou mocí (nemusí být ověřená) + oboustrannou kopií občanského průkazu žadatele (k nahlédnutí). Formulář plné moci viz bod 11. 
* Tiskopis Žádost o vydání loveckého lístku (vyplňuje se na místě – na OŽP)
* Výpis z evidence rejstříku trestů (vyhotovuje se na místě – na OŽP)

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • Předepsaný tiskopis Žádost o vydání loveckého lístku (je k dispozici na OŽP a vyplňuje se na místě)
 • Výpis z evidence rejstříku trestů (vyhotovuje se bezplatně na místě – na OŽP)
 • Plná moc, kterou je třeba přinést vyplněnou v případě vydání loveckého lístku vašemu zástupci (moc nemusí být ověřená). 

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Placení hotově na místě při podání žádosti.
 • na 1 den 30 Kč
 • na 5 dní 50 Kč
 • na 30 dní 70 Kč
 • na 6 měsíců 100 Kč 
 • na 12 měsíců (roční) 150 Kč*
 • na dobu neurčitou 1.000 Kč

* Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) a posluchačům českých odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž, a to u loveckého lístku vydávaného na dobu 12 měsíců (1 rok). Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Cizinci lze lovecký lístek vystavit nejdéle na dobu 1 roku.
U cizince se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině. (předkládá se originál)
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů