Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


1. Název

 • Městská část Praha 8

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 8 vznikla na základě zákona ČNR č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, s účinností od 24. listopadu 1990. Základními právními předpisy upravující postavení městské části Praha 8 jsou zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Městská část Praha 8 je spravována Zastupitelstvem městské části Praha 8; dalšími orgány městské části Praha 8 jsou Rada městské části Praha 8, starosta městské části Praha 8 a Úřad městské části Praha 8.

Městská část Praha 8 je veřejnoprávní korporací, která hospodaří podle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy.

Městská část Praha 8 vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy.

Nadřízeným orgánem městské části Praha 8 je v souladu s § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy.


3. Organizační struktura

Rada městské části
Zastupitelstvo městské části
Odbory úřadu (a další organizační jednotky)


4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Sídlo:
Úřad městské části Praha 8
Zenklova 1/35
Praha 8 – Libeň
180 00

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Informační kancelářPodatelna: U Meteoru 6, 180 00 Praha 8
(Orientační mapa objektů Úřadu městské části Praha 8)

4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla
Ústředna: 222 805 111
Informační kancelář: 222 805 505, 222 805 506
Telefonní seznam úřadu

4.5 Adresa internetových stránek
www.praha8.cz

4.6 Adresa podatelny
Pro doručování dokumentů v listinné podobě (či v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat) slouží adresa U Meteoru 6 (Bílý dům), 180 00 Praha 8 – Libeň.

Elektronická podání lze předat na těchto nosičích: CD-ROM, DVD, USB flashdisk.

4.7 Elektronická adresa podatelny
Pro zprávy s platným elektronickým podpisem slouží adresa e-podatelna@praha8.cz.
Nemáte-li elektronický podpis, můžete pro podání využít e-mailovou adresu posta@praha8.cz.
Podrobné informace o e-podatelně získáte na https://www.praha8.cz/Podatelna.

4.8. Datová schránka
Název datové schránky: Městská část Praha 8
ID datové schránky: g5ybpd2


5. Případné platby lze poukázat

19-2000881329/0800

účet je určen zejména pro příjem pokut, správních a místních poplatků
5039-2000881329/0800
účet je určen pro úhradu dopravních přestupků a poplatků ve správním řízení
 
Poznámka: Před uskutečněním platby kontaktujte vždy příslušný odbor ÚMČ Praha 8 nebo referenta, který vám sdělí číslo variabilního symbolu, který je povinný pro identifikaci platby.
2000881329/0800

základní běžný účet MČ Praha 8

Hotovostní platby max. do výše 20.000 Kč lze provést také prostřednictvím Pokladny.


6. IČO

 • 00063797

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • DIČ: CZ00063797

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 • Programové prohlášení rady
 • Jednací řád rady
 • Usnesení rady
 • Usnesení zastupitelstva
 • Jednací řád zastupitelstva
 • Strategické dokumenty
  Územní plán hlavního města Prahy (stránky MHMP)
 • Zásady pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8
 • Zásady postupu prodeje bytových domů oprávněným nájemcům bytů

8.2 Rozpočet


9. Žádosti o informace

 • Žádost o poskytnutí informace
  (návod, jak postupovat při žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím)

Další možnosti, jak získat informace:


10. Příjem podání a podnětů

 • Příjem podání a podnětů je možný:

  • v úředních hodinách prostřednictvím Podatelny Úřadu MČ Praha 8
  • elektronicky na adresu e-podatelna@praha8.cz – a to pouze pro zprávy s platným elektronickým podpisem.
   Nemáte-li elektronický podpis, můžete pro podání využít klasicky e-mail posta@praha8.cz.
  • prostřednictvím datové schránky Úřadu MČ Praha 8
   • Název datové schránky: Městská část Praha 8
   • ID datové schránky: g5ybpd2

Náležitosti podání

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osoby a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. Pokud jde o zahájení řízení o žádosti ve smyslu ustanovení § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musí žádost obsahovat výše uvedené a dále z ní musí být patrné, co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky.


Další možností pro podání podnětu je služba Zeptejte se nebo Hlášení závad.


11. Předpisy

Texty zákonů a předpisů lze nalézt na příslušných odkazech, respektive na stránkách Ministerstva vnitra.
Služba fyzického nahlédnutí uvedených zákonů a předpisů na Úřadu MČ Praha 8 není poskytována.

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Vybrané další související zákony

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění, (ve znění pozdějších předpisů)
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci  rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platný do 31. prosince 2005)
 • Zákon. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech ve znění pozdějších předpisů, včetně Zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

11.2 Vydané právní předpisy

 • Nejsou vydávány žádné právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 • Nedisponujeme žádným takovým rozhodnutím

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

 • Úřad MČ neeviduje žádné licenční smlouvy.

13.2 Výhradní licence

 • Úřad MČ neposkytl žádné výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím


Další povinně zveřejňované informaceAktualizováno: 02.02.2023