Podatelna

Kontakt
U Meteoru 6 (Bílý dům), 180 48 Praha 8
Telefon:
222 805 508, 509, 510
Fax:
222 805 670

Oddělení podatelny a infocentra

Návštěvní hodiny
Pondělí: 
8.00–12.00 hodin a 13.00–17.00 hodin
Úterý: 8.00–12.00 hodin a 13.00–15.00 hodin 
Středa:8.00–12.00 hodin a 13.00–17.00 hodin
Čtvrtek: 8.00–12.00 hodin a 13.00–15.00 hodin 
Pátek: 8.00–12.00 hodin 


Služby podatelny

1. zajišťuje poštovní službu, tj.:

a) příjem, evidenci a vypravení listovních zásilek,
b) příjem podání od fyzických a právnických osob,
c) příjem a vypravení balíkové pošty,
d) zapisování pošty pro Magistrát hl.m. Prahy
e) zajišťuje spisovou službu a činnost podatelny Úřadu
f) poskytování informací ohledně odeslaných a přijatých obálek
g) zabezpečuje chod výplatního frankovacího stroje

2. spolupracuje s oddělením evidenčně – právním při poskytování informací žadatelům,

a) příjem, výdej a evidence žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

3. provádí obsluhu úřední desky

a) zabezpečuje na všeobecně přístupném místě povinnosti povinného subjektu při zveřejňování informací
b) odesílá potvrzené sejmuté dokumenty

4. obsluha datových schránek a vypravení datových zásilek úřadu, přerozdělení datových zpráv na odbory
5. obsluha elektronických zásilek úřadu (e-podatelna, posta@praha8.cz)
6. obsluha faxu
7. archivace reportů


Příjem dokumentů

 • osobně: Úřad MČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 – Libeň
 • písemně: Úřad MČ Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8 – Libeň
 • fax: 222 805 670
 • datová schránka: g5ybpd2 (datová zpráva nemusí být opatřena žádným elektronickým podpisem, s výjimkou případu, kdy je požadován společný úkon více osob, např. když za společnost jednají společně dva členové představenstva)
 • e-podatelna@praha8.cz (zpráva musí být opatřena kvalifikovaným nebo uznávaným elektronickým podpisem)
 • posta@praha8.cz (pouze pro obecný podnět, nejedná se o podání podle správního řádu nebo daňového řádu, ani o úkon v rámci právního jednání vůči městské části Praha 8)

Datové formáty

Přípustné datové formáty, v kterých úřad městské části Praha 8 přijímá dokumenty v elektronické podobě jsou:

*.DOC/DOCX
MS Word Document
*.XLS/XLSX
MS Excel Spreadsheet
*.PDF
Adobe Portable Dokument
*.PDF/A
Portable Document Format for the Long-term Archiving
*.PNG  – Portable Network Graphics 
*.TIF/TIFF
Tagged Image File Format, revize 6 – nekomprimovaný
*.JPG/JPEG
Joint Photographic Experts Group
*.MPEG-1/MPEG-2 Moving Picture Experts Group Phase 
*.GIF

Graphics Interchange Format

Náležitosti elektronických dokumentů
 • Velikost datové zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 20 MB.
 • Název souboru musí obsahovat uvedené přípony.
 • V datové zprávě a v přílohách není z bezpečnostních důvodů dovoleno používat odkazy na jiné zdroje mimo samotný dokument (např. odkaz na stažení souboru z internetu apod.). Pokud by datová zpráva takové odkazy obsahovala, nebude na ně brán zřetel, a taková datová zpráva může být odmítnuta.
 • Datová zpráva nesmí obsahovat spustitelné soubory (exe, bat, vbs, dll, com apod.). Datové zprávy obsahující takový typ příloh budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy odmítnuty a smazány.

Přehled přenosných nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě
 • CD-ROM/DVD-ROM se souborovým systémem ISO9660/Joilet
 • USB flashdisk
Tato elektronická podání lze předávat do podatelny ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, Praha 8.


Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačních systémech nebo na zpracovávaných informacích.


Pokud dokument doručený v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen,
 • je neúplný,
 • nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem,
 • není v datovém formátu, ve kterém veřejnoprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě, nebo
 • není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém veřejnosprávní původce přijímá dokumenty v digitální podobě,
je odesílatel, je-li možno odesílatele a jeho kontaktní údaje určit, o zjištěné vadě dokumentu informován prostřednictvím datové zprávy. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s odesílatelem odstranit, dokument se dále nezpracovává. Není-li možno určit odesílatele neúplného nebo nečitelného doručeného dokumentu a jeho kontaktní údaje, dokument se dále nezpracovává.

Pokud dokument doručený v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, obsahuje škodlivý kód, je z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy odmítnut a smazán.


Aktualizováno: 25.01.2023