Místní poplatek z pobytu

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků –> správce poplatku –>

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Daňhelová Jiřina
pověřena vedením oddělení
U Meteoru 10
303 (přízemí)
jirina.danhelova@praha8.cz
222 805 437


Návštěvní dny: pondělí a středa (v jiné dny po předchozí dohodě mezi správcem poplatku a poplatníkem)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při plnění své ohlašovací povinnosti je povinen uvést:
adresy všech zařízení nebo míst, kde poskytuje úplatný pobyt, a počet lůžek sloužících k poskytnutí úplatného pobytu v těchto zařízeních nebo místech

A dále:
  • fyzická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést jméno (jméno + příjmení), místo pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování a čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku. Při osobním jednání předložit občanský průkaz.
  • právnická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést název společnosti, adresu sídla společnosti, místo podnikání, identifikační číslo, adresu pro doručování, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno a příjmení, funkci osoby oprávněné jednat jeho jménem. Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru), případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:Formuláře lze obdržet také při osobní návštěvě na oddělení správy poplatků.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatek platí fyzická osoba, která není přihlášena v dané obci, tedy zde nemá trvalý pobyt nebo zde není hlášena ve smyslu zákona o pobytu cizinců. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Osvobození od poplatku:
Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
  1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
  2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
  3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
  4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období a zpravidla se každým rokem opakuje.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Sazba poplatku z pobytu činí 50 Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Po skončení kalendářního měsíce plátce nahlásí správci poplatku do 15. dne každého následujícího měsíce:
počet dnů pobytu všech osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které podléhají poplatku
počet dnů pobytu osob, kterým byl poskytnut úplatný pobyt a které jsou od poplatku osvobozeny
celkovou částku poplatku, kterou je povinen za osoby podléhající poplatku odvést.

Plátce je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku vedený u České spořitelny a. s. Praha 8 č. 19-2000881329/0800, variabilní symbol= poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou nebo na účet vedený u ČS, a.s. Praha 8 č. 19-2000881329/0800,
konstantní symbol 4318,
variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Správní poplatky podle části I položka 1 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny za projednání žádosti poplatníka o povolení splátek (splátkový kalendář).
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů