Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – u dodatečné poplatkové povinnosti vzniklé do 31.12.2019

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků –> správce poplatku –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Chytrá Zuzana Ing.
vedoucí oddělení
U Meteoru 10
306 (přízemí)
zuzana.chytra@praha8.cz
222 805 435


Návštěvní dny: pondělí a středa (v jiné dny po předchozí dohodě mezi správcem poplatku a poplatníkem)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Při plnění své ohlašovací povinnosti je ubytovatel povinen uvést počet lůžek sloužících k ubytování a adresu ubytovacího zařízení.

A dále:
 • fyzická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést jméno (jméno + příjmení), místo pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování a čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku.
  Při osobním jednání předložit občanský průkaz.

 • právnická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést název společnosti, adresu sídla společnosti,  místo podnikání, identifikační číslo, adresu pro doručování, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno a příjmení, funkci osoby oprávněné jednat jeho jménem.
  Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru), případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. 
 2. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
  • a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
  • b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné)  anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. 
 3. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku. 
 4. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.
 5. Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.

Ubytovatel je povinen do 15. dne každého následujícího měsíce odvést vybrané poplatky na účet správce poplatku.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou nebo na účet vedený u ČS, a.s. Praha 8 č. 19-2000881329/0800,
konstantní symbol 4318,
variabilní symbol = poplatnické číslo přidělené správcem poplatku.

Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený  poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Správní poplatky podle části I položka 1 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny za projednání žádosti poplatníka o povolení splátek (splátkový kalendář).

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů