Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor ekonomický  –> oddělení správy poplatků –> správce místního poplatku –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Daňhelová Jiřina
zástupkyně vedoucí oddělení
U Meteoru 10
303 (přízemí)
jirina.danhelova@praha8.cz
222 805 437


Návštěvní dny: pondělí a středa (v jiné dny po předchozí dohodě mezi správcem poplatku a poplatníkem)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • fyzická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést jméno (jméno + příjmení), místo pobytu, rodné číslo, adresu pro doručování a čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku.
  Při osobním jednání předložit občanský průkaz.

 • právnická osoba – při plnění ohlašovací povinnosti je nutno uvést název společnosti, adresu sídla společnosti,  místo podnikání, identifikační číslo, adresu pro doručování, čísla účtů u poskytovatele platebních služeb, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, jejíž výsledky jsou předmětem místního poplatku, jméno a příjmení, funkci osoby oprávněné jednat jeho jménem.
  Za právnickou osobu jedná její statutární zástupce (podle zápisu v obchodním rejstříku, nebo jiném registru), případně oprávněná osoba, která se prokáže plnou mocí a občanským průkazem.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:


Obdržíte též při osobní návštěvě na oddělení správy poplatků.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Místní poplatek je stanoven částkou uvedenou v §  2 odst. 1 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (vyhlášku lze vyhledat na www.praha.eu).
V příloze č. 1 vyhlášky jsou uvedeny sazby poplatku za umístění reklamních zařízení, za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje, za umístění restauračních zahrádek sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěných, při pořádání trhů, za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí.

Poplatek lze hradit poštovní poukázkou, kterou vydá správce místního poplatku při osobní návštěvě nebo bezhotovostně  na účet vedený u ČS, a.s. Praha 8, č. 19-2000881329/0800, konstantní symbol 3418, variabilní symbol je číslo přidělené poplatníkovi při osobní návštěvě (bez něho nelze poplatek platit).

Správní poplatky podle části I položka 1 sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny za projednání žádosti poplatníka o povolení splátek (splátkový kalendář).

Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa nepodléhají osoby  zdravotně postižené.

Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely (nutno doložit), se poplatek neplatí.

Sazba místního poplatku
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství se platí za každý i započatý m2 a každý i započatý den v následující výši:
 • za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálu, včetně havárií delších 4 dní 10 Kč/m2
 • za umístění stavebního zařízení u havárií inženýrských sítí, zejména energetických, telekomunikačních, tepelných a jiných vedení a pro skládky materiálů nepřesahující dobu 4 dnů bez poplatku 
 • za umístění reklamních zařízení 100 Kč/m2
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje – sazby platné pro městskou část Praha 8 jsou uvedeny v příloze č. 1 k obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy č. 5/2011 Sbírky právních předpisů hl. města Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších předpisů
 • za umístění restaurační zahrádky sloužících k občerstvení, a to i samostatně umístěné, mimo tržiště i na tržišti 10 Kč/m2
 • za umístění lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100 Kč/m2
 • za umístění cirkusů 10 Kč/m2
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč/m2
 • pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 10 Kč/m2
 • za umístění skládek 10 Kč/m2
 • pro kulturní akce 4 Kč/m2
 • pro sportovní akce 2 Kč/m2
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla 10 Kč/m2
 • za provádění výkopových prací 10 Kč/m2
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje a služeb 10 Kč/m2
 • pro reklamní akce 10 Kč/m2

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů