Místní poplatek ze psů

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> ekonomický odbor –> oddělení správy poplatků –>

Správa poplatku ze psů je rozdělena podle příjmení poplatníka:

A–N Černá Martina
O–ŽHájková Vladislava

Návštěvní dny: pondělí a středa (v jiné dny po předchozí dohodě mezi správcem poplatku a poplatníkem)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • a) FO – průkaz totožnosti (kontrola osobních dat), PO – živnostenský list, výpis z katastru nemovitostí
 • b) doklad o přiznání důchodu (nižší sazba poplatku)
 • c) doklad o převzetí psa z pražského útulku
 • d) očkovací průkaz psa

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:


K dispozici jsou také přímo u správce poplatku (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Úhrada poplatku se provádí na účet městské části Praha 8, vedený u České spořitelny, a.s.
Číslo účtu: 19-2000881329/0800
Specifický symbol: 1341
Variabilní symbol: poplatnické číslo přidělené správcem poplatku při osobní návštěvě

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců, vyjma psů od poplatků osvobozených.

Sazby poplatků činí ročně:
 1. 1 500,00 Kč za jednoho psa a 2 250,00 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
 2. 200,00 Kč je-li držitelem psa příjemce invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, dále příjemce sirotčího důchodu a 300,00 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
 3. 600,00 Kč za jednoho psa chovaného v rodinném domku a 900,00 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
 4. 600,00 Kč za jednoho psa určeného k hlídání objektů, je-li jeho držitelem právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu a 900,00 Kč za druhého a každého dalšího psa.

Splatnost poplatku:
I. Poplatek je splatný bez vyměření předem a to:
 • a) Nečiní-li více jak 600,00 Kč ročně, nejpozději do 31. března každého roku.
 • b) Činí-li více než 600,00 Kč ročně, ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a 31. srpna každého roku.
 • c) Vznikne-li poplatková povinnost přede dnem splatnosti je poplatek splatný tak, jak je uvedeno pod písmenem a) –b). V ostatních případech, tj. po vzniku poplatkové povinnosti po datu uvedených splátek, vždy najednou do 15 dnů od jejího vzniku.
 • d) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří jej správce poplatku platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek.

Osvobození a úlevy:
II. Poplatek se neplatí ze psů:
 • a) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.
 • b) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených.
 • c) jejichž držiteli jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost.
 • d) služebních sloužících Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a vlastník je členem Svazu záchranných brigád.
 • e) umístěných v útulcích k tomu určených, tj. zařízení pro ztracené a opuštěné psy.
 • f) převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí (tato skutečnost nemá vliv na přihlášení psa k místnímu poplatku).
 • g) Osvobození od poplatku zaniká, zanikne-li důvod pro který bylo povoleno.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů