Odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

Stručně Úplné znění
Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF)

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

U místně příslušného orgánu ochrany ZPF.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na
odbor životního prostředí –> oddělení ochrany přírody –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Hájková Markéta Ing.
pověřena vedením oddělení
Na Košince 1 (Grabova vila)
211/2 (1. patro)
marketa.hajkova@praha8.cz
222 805 711


Úřední dny: pondělí a středa, 08.00–17.00 hodin

V případě, že výměra požadovaného odnětí je větší než 1 ha, postoupí odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 8 žádost se svým stanoviskem odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

V žádosti se uvede:
 • účel a zdůvodnění zamýšleného odnětí
 • druh odnětí - trvale, dočasně
 • soupis pozemků dotčených stavbou náležejících do ZPF
 • výměra pozemků nebo jejich částí určených k odnětí
 • základní údaje o zamýšlené stavbě, funkce, je-li v souladu s územním plánem
 • u dočasného odnětí doba trvání

K žádosti se přiloží:

 • a) údaje katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu týká, s vyznačením vlastnických, popřípadě uživatelských vztahů k dotčeným pozemkům, a dále výměry parcel nebo jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v kopii katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel z dřívější pozemkové evidence,
 • b) vyjádření vlastníka zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského půdního fondu se navrhuje, nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto zemědělskou půdu užívat, nejedná-li se o žadatele, k navrhovanému odnětí,
 • c) výpočet odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně postupu výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů použitých pro výpočet, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví,
 • d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do zemědělského půdního fondu nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy,
 • e) předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití,
 • f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 (Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vyžadující souhlas podle § 9 musí být zpracována se zohledněním zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), umístění stavby musí být navrženo tak, aby z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů došlo k co nejmenším ztrátám zemědělského půdního fondu, a zároveň musí být vyhodnoceny důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond. Alternativy umístění se vypracují vždy, jde-li o umístění stavby mimo zastavěné území s výjimkou případů umístění stavby v souladu s 
  • a) platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem, nebo
  • b) návrhem tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, k němuž orgány ochrany zemědělského půdního fondu udělily vyjádření.),
 • g) výsledky pedologického průzkumu,
 • h) údaje o odvodnění a závlahách,
 • i) údaje o protierozních opatřeních,
 • j) zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany,
 • k) informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatek za vydání souhlasu není stanoven.

Výpočet odvodů za odnětí pro konkrétní pozemky podle přílohy zákona ČNR č. 334/1992 Sb. předkládá žadatel spolu se žádostí o odnětí, odvod je orientačně stanoven v souhlase a po zahájení realizace záměru je odvod stanoven samostatným rozhodnutím včetně formy úhrady a splatnosti.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů