Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Evidence při přepravě nebezpečných odpadů podle § 40 zákona o odpadech ve (STARÉM) znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., elektronické ohlašování prostřednictvím ISPOP:
Pro přijímání evidenčních listů pro přepravu nebezpečných odpadů u přepravy nebezpečných odpadů s místem nakládky nebo vykládky na území správního obvodu hl. m. Prahy – Praha 8, zahrnujícího městkou část Praha 8, městskou část Praha-Březiněves, městskou část Praha-Ďáblice a městskou část Praha – Dolní Chabry, je příslušný Úřad městské části Praha 8, Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8.

Na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:

Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Balcárková Dana Bc.
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
211/1 (1. patro)
dana.balcarkova@praha8.cz
222 805 744, 724 341 417


Návštěvní hodiny odboru


Ohlašování přepravz nebezpečných odpadů podle § 40 zákona o odpadech v (NOVÉM) platném znění účinném po dni nabytí účinnosti novely zákona o odpadech č. 223/2015 Sb., elektronické ohlašování prostřednictvím ISPOP:
Přeprava nebezpečných odpadů se ohlašuje Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí ISPOPwww.ispop.cz.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

--- neuvedeno ---

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Příloha č. 26 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (formuláře evidenčních listů jsou též dostupné jako předtištěné samopropisovací formuláře nebo jako výstupy komerčních software a programů v oblasti odpadového hospodářství).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů