Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor životního prostředí –> oddělení ochrany přírody –>


Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Ďoubalová Simona Ing.
referentka
Na Košince 1 (Grabova vila)
210 (1. patro)
simona.doubalova@praha8.cz
222 805 799
Hájková Markéta Ing.
pověřena vedením oddělení
Na Košince 1 (Grabova vila)
211/2 (1. patro)
marketa.hajkova@praha8.cz
222 805 711


Návštěvní hodiny odboru: pondělí a středa, 08.00–17.00 hodin

Pozn: Pro katastrální území Ďáblice je ve věci kácení dřevin příslušný Úřad městské části Praha-Ďáblice, k. ú. Březiněves je ve věci kácení dřevin příslušný Úřad městské části Praha-Březiněves, k. ú. Dolní Chabry je ve věci kácení dřevin příslušný Úřad městské části Praha – Dolní Chabry.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Náležitosti žádosti o povolení nebo oznámení kácení dřevin stanoví správní řád a ust. § 4 vyhlášky.

A) žádost o povolení kácení dřevin:
 • jméno a adresa žadatele,
 • označení katastrálního území a parcely, popis umístění dřevin včetně situačního zákresu
 • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům spolu se souhlasem vlastníka pozemku s kácením,
 • specifikace dřevin rostoucích mimo les které mají být káceny, zejména jejich druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodové  zastoupení dřevina,
 • zdůvodnění žádosti a
 • plná moc k zastupování v řízení (je-li žadatel zastoupen).

B) oznámení o kácení dřevin dle bodu 04. B)

 • jméno a adresa žadatele,
 • označení katastrálního území a parcely, popis umístění dřevin včetně situačního zákresu
 • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům spolu se souhlasem vlastníka pozemku s kácením (souhlas vlastníka není potřeba dokládat při údržbě břehových porostů při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy při provozování těchto soustav),
 • specifikace dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
 • zdůvodnění oznámení.

C) oznámení o kácení dřevin dle bodu 04. C

 • viz bod 10 odst. B) (není potřeba dokládat souhlas vlastníka pozemku s kácením) a dále je nutno doložit skutečnosti nasvědčující tomu, že byly splněny podmínky pro kácení v havarijním stavu.

D) žádost o vydání závazného stanoviska pro účely stavebního záměru:

 • jméno a adresa žadatele,
 • označení katastrálního území a parcely, popis umístění dřevin včetně situačního zákresu
 • doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům spolu se souhlasem vlastníka pozemku s kácením,
 • specifikace dřevin rostoucích mimo les které mají být káceny, zejména jejich druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodové  zastoupení dřevina,
 • zdůvodnění žádosti, vč. projektové dokumentace stavby a
 • plná moc k zastupování v řízení (je-li žadatel zastoupen).

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:


Formuláře jsou k dispozici také na kontaktním pracovišti (viz bod 9)

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky nejsou stanoveny.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů