Rodný list při narození dítěte

Stručně Úplné znění
Vystavení rodného listu narozeného dítěte.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na matričním úřadu příslušném dle místa narození dítěte.

Narození dítěte ve správním obvodu matričního úřadu Praha 8 (MČ Praha 8; MČ Praha - Ďáblice; MČ Praha - Březiněves; MČ Praha – Dolní Chabry) vyřizuje Úřad městské části Praha 8 –> odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>


V úřední dny: pondělí a středa 08.00–12.00 a 13.00–17.00 (objednáváme)

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Aby vaše dítě mohlo být zapsáno do knihy narození a aby mu byl vystaven rodný list, je třeba předložit následující doklady k zápisu do knihy narození dítěte narozeného:
 • za trvání manželství:
  předloží rodiče:
  a) oddací list / v originále či ověřené fotokopii /
  b) občanské průkazy nebo / u cizinců / cestovní doklady, popř. průkaz povolení k pobytu cizince, pokud mu byl vydán.
  c) souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popř. jménech dítěte / „dotazník“ /
  d) souhlasné prohlášení rodičů o příjmení dítěte, pokud údaj o příjmení není patrný z oddacího listu
  e) případně další doklady, potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození
 • mimo manželství, jehož otec není uveden:
  předloží matka :
  a) rodný list / v originále či ověřené fotokopii
  b) prohlášení o jménu , popř. jménech dítěte / „dotazník“
  c) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství / s vyznačením nabytí právní moci /, pokud je matka dítěte rozvedená nebo úmrtní list manžela, pokud je matka dítěte ovdovělá
  d) občanský průkaz nebo / u cizinců / cestovní doklad, příp. průkaz povolení k pobytu cizince, pokud jí byl vydán
  e) případně další doklady, potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození /cizinky předloží potvrzení o rodinném stavu z domovského státu/
 • mimo manželství, k němuž bylo určeno otcovství:
  předloží rodiče:
  a) souhlasné prohlášení rodičů o jménu, popř. jménech dítěte / „dotazník“ /
  b) souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěte sepsané na matrice nebo u soudu, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti
  c) rodný list matky a otce dítěte / v originále či ověřené fotokopii /
  d) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, pokud je matka rozvedená nebo úmrtní list manžela, pokud je matka dítěte ovdovělá
  e) občanské průkazy / u cizinců / cestovní doklad, příp. průkaz povolení k pobytu cizince, pokud mu byl vydán
  f) případně další doklady, potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození

Cizinci předloží všechny doklady přeložené do českého jazyka a to včetně vyššíh ověření - Apostille x superlegalizace/ českým soudním tlumočníkem – viz www.justice.cz/soudní znalci a tlumočníci/

Doklady – občanský průkaz nebo cestovní pas musí být platné – oddací či rodný list v originále či úředně ověřené kopii.

Originály nebo ověřené kopie dokladů, které předložíte v porodnici, obdržíte zpět s rodným listem dítěte.

Upozorňujeme občany států, které používají azbuku (cyrilici), že údaje rodičů (i dítěte) na rodném listu dítěte budou zapsány podle platného překladu do českého jazyka, ne podle pasu, kde se většinou jedná o anglickou transkripci jmen a příjmení.

Zápis o určení otcovství k ještě nenarozenému dítěti lze sepsat kdekoliv na matričním úřadě v ČR, toto prohlášení není vázáno ani trvalým pobytem ani místem porodnice.

Upozorňujeme, že pokud je žena rozvedená méně než 300 dní od právní moci rozsudku o rozvodu, nelze určit k dítěti otcovství - § 776 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do matriční knihy se zapíše jako otec bývalý manžel.

Pokud chcete dodatečně určit otcovství k již narozenému dítěti, dostavte se osobně oba na matriční úřad- s sebou vezměte platné občanské průkazy nebo cest. pasy, rodné listy, rozsudek o rozvodu, úmrtní list býv. manžela (cizinci – cestovní pas,, povolení k trvalému pobytu + cizinky potvrzení o rodinném stavu z domovského státu)

V případě nejasností doporučujeme telefonickou konzultaci!

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Prohlášení o jméně (jménech) dítěte obdržíte u ošetřujícího lékaře, popř. na matrice narození nebo na webových stránkách ÚMČ Praha 8 v oblasti Formuláře a tiskopisy.

Uznání otcovství před narozením dítěte učiníte na jakémkoliv matričním úřadu, není vázáno ani trvalým pobytem ani místem plánovaného porodu.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Při vydání prvopisu rodného listu dítěte se poplatek nevybírá.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů