Trvalý pobyt dítěte v době narození

Stručně Úplné znění

04 Základní informace k životní situaci:

Dle ust. §10 odst.3 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého  místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky. Nemá-li matka nebo osvojitelka na území České republiky trvalý pobyt nebo není-li matka nebo osvojitelka občanem (nemá občanství České republiky), je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého místo trvalého pobytu otce nebo osvojitele.

Získá-li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu pobyt otce v době nabytí státního občanství.
   
Údaj o místu trvalého pobytu je v agendovém informačním systému evidence obyvatel (registru obyvatel) zapsán automaticky při vydání rodného listu matričním úřadem.

25 Za správnost popisu odpovídá útvar:

28 Popis byl naposledy aktualizován:

30.11.2018
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů