Určení otcovství k nenarozenému případně narozenému dítěti

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Na kterémkoli matričním úřadu.

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:
Odbor občansko-správní –> oddělení matriky –>

Matrika narození:
V úředních dnech pondělí nebo středa: 8.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.

UPOZORNĚNÍ: na určení otcovství je NUTNÉ se předem telefonicky objednat.

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

  1. platné občanské průkazy obou rodičů, pokud jde o cizince předloží pas nebo průkaz o povolení pobytu
  2. těhotenskou legitimaci je nutné předložit  k určení otcovství před narozením dítěte
  3. pro následný zápis určení otcovství nebo dodatečný záznam o určení otcovství do knihy narození s sebou přinést i rodné listy. U cizinců doporučujeme předložit rodný list /originál nebo úředně ověřenou kopii/ přeložený soudním tlumočníkem do českého jazyka a zároveň si ověřit na matrice, zda není nutné mít rodný list s tzv. vyšším ověřením, tj. Apostillou a nebo superlegalizací, aby mohl být uznán na území ČR jako veřejná listina.
  4. a) pokud je matka rozvedená je nutné předložit rozsudek o rozvodu s vyznačením doložky o nabytí právní moci
    b) pokud je matka vdova předkládá úmrtní list manžela
    c) pokud je matka cizinka a je svobodná (rozvedená nebo vdova) je nutné předložit potvrzení o rodinném stavu z ambasády příslušného státu nebo přímo z domovského státu (přeloženo soudním tlumočníkem do českého jazyka), příp. opatřené příslušným ověřením (Apostille nebo superlegalizace)
  5. pokud cizinci nehovoří česky je nutná přítomnost soudního tlumočníka
  6. rodné listy dalších společných dětí

Pokud je matka rozvedená, může být otcovství před i po narození dítěte určeno jen tehdy, pokud od právní moci rozsudku o rozvodu manželství uplynulo více než 300 dní.
Rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout více než 300 dní.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Nejsou k dispozici, matrikář vyplňuje formulář prostřednictvím výpočetní techniky ve speciálním programu matriky.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů