Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém umožňuje podat oznámení o chování nebo situacích, ke kterým došlo na našem úřadu a o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy, a to v oblastech:
a. zadávání veřejných zakázek,
b. finanční služby, produkty a trhy a předcházení praní peněz a financování terorismu;
c. bezpečnost a soulad výrobků s předpisy,
d. bezpečnost dopravy,
e. ochrana životního prostředí,
f. radiační ochrana a jaderná bezpečnost,
g. bezpečnost potravin a krmiv, zdraví a dobré životní podmínky zvířat;
h. veřejné zdraví,
i. ochrana spotřebitele,
j. ochrana soukromí a osobních údajů a bezpečnost sítí a informačních systémů,
k. porušení ohrožující finanční zájmy EU podle článku 325 Smlouvy o fungování EU a blíže upřesněná v příslušných opatřeních EU,
l. porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení pravidel hospodářské soutěže a státní podpory, jakož i porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob.
Vnitřní oznamovací systém je určený pro oznamování případů, které představují:
  • přestupek,
  • trestný čin,
  • porušení přímo použitelných předpisů Evropské unie.
Oznámení je možné podávat, a to i anonymně, prostřednictvím:
a. telefonní linky: 222 805 653,
b. e-mailu: oznameni@praha8.cz
c. formuláře – odkaz bude doplněn,
d. osobně v kanceláři č. 315a, v budově ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8;
e. v listinné podobě vhozením do schránky s označením „whistleblowing“ umístěné u úřední desky ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8 nebo zaslané na adresu Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 00 Praha 8 (prosíme obálku označit „NEOTEVÍRAT – whistleblowing“).
Na oznamovatele a osoby, které mu poskytly pomoc nebo informace v rámci jeho oznámení, se vztahuje ochraně, která spočívá v zamezení odvetných opatření.

Prosíme, podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou skutečnosti uvedené v oznámení pravdivé.

Vědomému oznámení nepravdivých či zavádějících informací nebude poskytnuta ochrana.