Zvláštní užívání komunikace – stavební práce, ochranný zábor, zábor vozovky pro technické zázemí kulturních a podobných akcí

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení silničního správního úřadu –>10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K žádosti je nutné doložit:
  • situační plánek umístění záboru s uvedením šíře dotčené komunikace (chodníku) vč. vyznačení průchozího profilu pro pěší v min. š. 1,5 m
  • 3x DIO – návrh přechodné úpravy provozu na dotčené pozemní komunikaci (dopravní značení) s uvedením stávajícího dopravního značení (u záboru ve vozovce)
  • aktuální výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku, kopie živnostenského listu (případně jiná platná registrace)
  • plná moc v případě zastupování oprávněné osoby žadatele
  • souhlas vlastníka (správce) dotčené komunikace

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře pro vydání povolení na zvláštní užívání nejsou předepsané, je však vhodné použít formulář zpracovaný odborem dopravy, který je k dispozici na tomto odkazu (DOC, 26 kB) nebo na pracovišti u kontaktní osoby (viz bod 9).

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Správní poplatky – odvíjejí se od délky trvání zvláštního užívání komunikací:
  • 1–10 dnů: 100 Kč
  • 11 dnů – 6 měsíců: 500 Kč
  • nad 6 měsíců: 1.000 Kč

Správní poplatek se hradí před vydáním povolení složenkou, kterou žadatel obdrží na odboru dopravy.
Místní poplatek je stanoven vyhláškou č. 5/2011 Sb. právních předpisů hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


Správce místního poplatku je odbor ekonomický –> oddělení správy poplatků.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů