Zvláštní užívání komunikace – výkopové práce

Stručně Úplné znění

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

Úřad městské části Praha 8 –> odbor dopravy –> oddělení silničního správního úřadu –>
 Jméno a funkcePracoviště a místnostE-mail a telefonVizitka
Černý Marek
referent
U Meteoru 6 (Bílý dům)
321 (3. patro)
marek.cerny@praha8.cz
222 805 709


10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

K vyplněné Žádosti o zvláštní užívání pozemní komunikace (viz bod 11) je nutné přiložit:
  • souhlas (tzv. výkopové povolení) vlastníka dotčené pozemní komunikace se záborem koordinace (TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1, tel.: 257 015 805 – pí Vodrážková)
  • nájemní smlouva nebo souhlas správce (TSK hl. m. Prahy, oblastní správa SEVER, Poděbradská185/218, 190 00 Praha 9, tel.: 257 015 615 – Ing. Romanová
  • 3x situační plán s vyznačením šíře chodníku a průchodu pro pěší, u záboru vozovky zpracovat návrh DIO – dopravního značení s uvedením stávajícího dopravního značení – vyplnit žádost pro PČR (DOCX, 11 kB)
  • plná moc k zastupování pro vyřízení žádosti, převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání (podepsaná v souladu s výpisem z obchodního rejstříku)
  • výpis z obchodního rejstříku (živnostenský list) investora, zhotovitele a žadatele

Ke zvláštnímu užívání komunikace může dojít pouze na základě pravomocného rozhodnutí odboru dopravy ÚMČ Praha 8.

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:


+ viz bod 10 a 12.

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Výše správního poplatku:
  • délka trvání záboru max. 10 dnů: 100 Kč
  • délka trvání záboru 11 dnů až 6 měsíců: 500 Kč.
  • délka trvání záboru od 6 měsíců do 12 měsíců: 1.000 Kč

Žadatel (či jiná odpovědná osoba) je povinen ohlásit užívání veřejného prostranství, na jehož základě bude stanovena výše místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

Stručně Úplné znění
Nabídka návodů