Zápis do evidence zemědělského podnikatele

Stručně Úplné znění
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.

09 Kde, s kým a kdy životní situaci řešit:

 • Na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností
 • Na Úřadu městské části Praha 8

V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na:

10 Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Fyzická osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář; správní poplatek; doklad totožnosti

 • Právnická osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář; doklad totožnosti jednatele oprávněného jednat jménem společnosti; doklad o existenci právnické osoby – notářský zápis, zřizovací listina (nová právnická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku (již vzniklá právnická osoba); správní poplatek

 • Zmocněná osoba:
  vyplněný a podepsaný formulář; doklad totožnosti pověřené osoby; plná moc k zastupování s úředně ověřeným podpisem

11 Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Povinná forma formuláře není předepsána.
 • Doporučené formuláře jsou k dispozici na stránkách eAgri.cz (Portál farmáře –> Evidence zemědělských podnikatelů –> Formuláře)
 • Formuláře jsou k dispozici též na kontaktním pracovišti (viz bod 9)

12 Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zápis zemědělského podnikatele do evidence (vydání osvědčení) 1.000 Kč
Správní poplatek se hradí složenkou, která je k dispozici na odboru živnostenském.
Stručně Úplné znění
Nabídka návodů