Práva vyplývající z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů vám vyplývají tato práva:


Požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům (Právo na přístup k osobním údajům)

Subjekt údajů má právo požadovat po správci, aby mu sdělil informaci o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají. Pokud správce osobní údaje zpracovává, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje a informace o zpracování obdržet.

Informace ve stanoveném rozsahu (čl. 15 GDPR) bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné)

Subjekt údajů může požádat o opravu osobních údajů, které se ho týkají, v případě, že jsou nepřesné nebo neúplné. Po obdržení žádosti správce bezodkladně omezí zpracování osobních údajů do doby ověření jejich správnosti a provedení případné opravy.

Po ověření, případně opravení osobních údajů, správce informuje subjekt údajů o tom, že byla ověřena správnost osobních údajů, případně provedena oprava, omezení zpracování bude zrušeno a ve zpracování osobních údajů bude správce dále pokračovat. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.Požadovat omezení jejich zpracování (Právo na omezení zpracování)

Subjekt údajů může požádat správce, aby omezil zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to v následujících případech:
  • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
O omezení zpracování osobních údajů správce informuje subjekt údajů. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení..

Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, správce omezení neprodleně zruší. O zrušení omezení bude správce subjekt údajů dopředu bezodkladně informovat.Požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu (Právo na výmaz osobních údajů)

Subjekt údajů může požadovat po správci, aby zlikvidoval jeho osobní údaje a dále je neuchovával. Správce vymaže osobní údaje za následujících podmínek:

  • pokud je již nepotřebuje pro účel, za kterým je shromáždil;
  • pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů a subjekt údajů souhlas odvolá;
  • pokud subjekt vznese námitku proti zpracování osobních údajů a při posouzení vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje zájem subjektu údajů nad zájmem správce na zpracování osobních údajů;
  • pokud správce zpracovává osobní údaje protiprávně.
Správce nevymaže osobní údaje, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, případně jsou-li splněny další podmínky z výjimky práva na výmaz dle čl. 17 odst. 3 GDPR.

O provedení (neprovedení) výmazu informuje správce subjekt údajů. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů může toto právo uplatnit pouze v případě, že je zpracování osobních údajů prováděno automatizovaně a zároveň je založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na plnění smlouvy. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil.

Na základě podmínek stanovených GDPR nelze v současné době toto právo subjektů údajů realizovat, neboť u správce neprobíhá takové zpracování osobních údajů, na které by se toto právo vztahovalo.

 

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jakmile správce námitku proti zpracování obdrží, bez zbytečného odkladu omezí zpracování osobních údajů subjektu údajů, jež námitku podal, a námitku posoudí. V rámci posouzení námitky musí správce prokázat, že má pro zpracování závažné oprávněné důvody, které převažují na zájmy a svobodami subjektu údajů – tzv. balanční test. V případě, že správce prokáže oprávněné důvody zpracování, je oprávněn osobní údaje dále zpracovávat; pokud správce oprávněné důvody neprokáže, musí zpracování osobních údajů ukončit.

O výsledku řízení informuje správce bezodkladně subjekt údajů. Pokud správce prokáže oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, informuje zároveň subjekt údajů o ukončení omezení zpracování osobních údajů. Informace bude předána subjektu údajů v písemné podobě osobně, případně doručena do datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob doručení.Podat stížnost u dozorového orgánu

Subjekt údajů se může obrátit na dozorový úřad se stížností, pokud se domnívá, tedy má důvodné podezření, že při zpracování osobních údajů dochází k porušení GDPR.

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

telefon: +420 234 665 111 (Ústředna)
fax: +420 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz
datová schránka: gkbaa2n
Související

Aktualizováno: 29.07.2019